ไม่เลือกปฏิบัติ ขยายผลวิจัย ความเข้าใจหลากหลายทางเพศ สู่นโยบาย

ไม่เลือกปฏิบัติ ขยายผลวิจัย ความเข้าใจหลากหลายทางเพศ สู่นโยบาย

รศ.ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา ผู้ช่วยคณบดีด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และประธานสาขาการจัดการที่ยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ได้เปิดเผยถึงการต่อยอดโครงการวิจัยสร้างเครื่องมือเพื่อความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางเพศ (Gender Toolkit for LGBTQ+ in Business)

โดยเริ่มต้นศึกษาจากภาคธุรกิจ เพื่อทลายกำแพงอุปสรรคของการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารของพนักงานที่มีความแตกต่างหลากหลายทางเพศ และจะได้มีการปรับใช้กับการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อมุ่งผลักดันสู่ระดับนโยบายต่อไป โดยเป็นโครงการวิจัยที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG5 แห่งสหประชาชาติ ที่ว่าด้วยความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) ที่อาจส่งผลต่อการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งมีการเปิดกว้างในด้านดังกล่าวที่ชัดเจนกว่าในระดับชาติ

สำหรับเครื่องมือเพื่อความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางเพศที่สร้างนี้ จัดทำเป็น “คู่มือ” โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ในการบริหารบุคลากร สร้างความเข้าใจ ให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย และปฏิบัติต่อ “เพศทางเลือก” โดยคำนึงถึง “ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์” ซึ่งรวมถึงการออกกฎระเบียบ และสวัสดิการต่างๆ ด้วยความเท่าเทียมกัน

รศ.ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา ผู้ช่วยคณบดีด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และประธานสาขาการจัดการที่ยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

ทั้งนี้ รศ.ดร.ณัฐวุฒิ มองว่าในการปรับเปลี่ยนจำเป็นต้องพิจารณาบริบทของสังคมไทย ที่ปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงเป็นแบบ “อนุรักษนิยม” ซึ่งการ “มุ่งผลในระยะยาว” อาจต้องทำแบบ “ค่อยเป็นค่อยไป” ก่อนขยายผลให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างสมบูรณ์ในระดับนโยบาย และคาดว่าด้วย “พลังของคนรุ่นใหม่” จะทำให้การปรับตัวเพื่อการสร้าง “ค่านิยม” ให้เกิดการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางเพศตามการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อไปไม่ใช่เรื่องยาก

และเมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.ณัฐวุฒิ ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล จากการสามารถคว้ารางวัล Innovations that Inspire จากผลงาน “Gender Toolkit for LGBTQ+ in Business” ที่ได้ส่งเข้าประกวดในโครงการ 2023 Innovations that Inspire จัดโดย สถาบันการรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชีในระดับสากล

ซึ่งก้าวต่อไป เตรียมพัฒนาสู่การจัดตั้งขึ้นเป็นหลักสูตร ภายใต้ความร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development : UNDP) ประเทศไทย โดยหวังปลูกฝังคนไทยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในวิถีของการอยู่ร่วมกันในสังคมโดย “ไม่เลือกปฏิบัติ” ด้วยจิตสำนึกแห่งการเคารพใน “ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์”