น่าห่วง ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร เผชิญต้นทุนสูง ส่วนรายได้ยังฟื้นไม่เต็มที่

น่าห่วง ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร เผชิญต้นทุนสูง ส่วนรายได้ยังฟื้นไม่เต็มที่

ทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกของไทย ทำให้ธุรกิจบริการกลายมาเป็นหนึ่งความหวังต่อการขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2566

แต่จากสถานการณ์ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทั้งปี 2566 ของภาคธุรกิจ จะยังเพิ่มขึ้นราว 12-17% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของปี 2565 และความต้องการใช้ไฟฟ้าที่น่าจะขยายตัวใกล้เคียงกับปีก่อน

รวมถึงต้นทุนค่าน้ำและค่าวัตถุดิบอาหารก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากความเสี่ยงภัยแล้งของภาวะซูเปอร์เอลนีโญที่อาจรุนแรงกว่าที่คาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนด้านอื่นๆ ที่ขยับสูงขึ้น เช่น ค่าจ้างแรงงาน, ต้นทุนทางการเงิน, ค่าเช่าพื้นที่ เป็นต้น

ซึ่งแรงกดดันด้านต้นทุนเหล่านี้จะส่งผลให้ธุรกิจบริการ โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวยังเผชิญความเปราะบางด้านต้นทุน ขณะที่การฟื้นตัวของรายได้น่าจะยังไม่กลับมาเป็นปกติ

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า โรงแรมที่พัก และร้านอาหาร เป็นธุรกิจบริการลำดับต้นๆ ที่ยังมีความเปราะบาง เนื่องจากต้นทุนรวมของทั้ง 2 กลุ่มในปีนี้อาจเพิ่มขึ้น 9-16% ขณะที่คาดว่ารายได้จะยังไม่กลับสู่ระดับก่อนโควิด ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการปรับตัวน้อยและอยู่ในพื้นที่ที่ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นไม่มาก จะเป็นกลุ่มที่เปราะบางมากกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี