สำรวจ ‘ห้องน้ำสาธารณะ’ รอบกรุง 50 % ต่ำมาตรฐาน กทม.จ่อปรับปรุงนำร่องส้วม รร. 438 แห่ง

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ภายหลังที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ โดยเน้นพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศไทยให้บรรลุ 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ให้ได้มาตรฐาน หรือ Healthy Accessibility Safety (HAS) โดย 1. สะอาด หมายถึง ส้วมจะต้องได้รับการดำเนินการให้ถูกหลักสุขาภิบาล เช่น ห้องส้วมและสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริหาร เช่น น้ำสะอาด สบู่ล้างมือ กระดาษชำระเพียงพอ การเก็บกักหรือบำบัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องและมีสภาพแวดล้อมสวยงาม ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ใช้บริการ 2. เพียงพอ หมายถึง ต้องมีส้วมให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงมีครรภ์และส้วมต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 3. ปลอดภัย หมายถึง ผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ส้วม เช่น สถานที่ตั้งส้วมไม่เปลี่ยว ห้องส้วมแยกเพศชาย-หญิง

“ในทางกลับกัน ส้วมสาธารณะในพื้นที่กทม.กลับพบว่ามีเพียงร้อยละ 40-50 เท่านั้นที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณสุขระดับประเทศ ซึ่งกทม.ต้องกลับมาทบทวนมาจะดำเนินการอย่างไร โดยขณะนี้ได้หารือร่วมกันกับคณะทำงานให้ยกระดับส้วมสาธารณะ และเตรียมนำร่องในโรงเรียนสังกัดกทม. ทั้ง 438 แห่งและหน่วยงานราชการของกทม.ก่อน เพื่อให้เป็นแบบอย่างการพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในที่อื่นๆ เช่น ห้องน้ำตามสวนสาธารณะ ห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน โดยคาดว่าเร็วๆ นี้จะเริ่มดำเนินการได้” นายทวีศักดิ์ กล่าว

ที่มา มติชนออนไลน์