ยอดกระฉูดใช้บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านธนาคาร เฉลี่ยวันละ 688 ราย

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถิติผู้ใช้บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านธนาคาร(e-Certificate)ผ่านธนาคาร 7 แห่ง กว่า 4,000 สาขาทั่วประเทศ คือ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ธนชาติ ออมสิน และมิซูโฮ ว่า  ขณะนี้ยอดรวมผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นและจำนวนกว่า 5 แสนรายแล้ว เฉพาะ 11 เดือนแรกปี 2559 มีผู้ใช้บริการ 167,771 ราย เฉลี่ย 688 รายต่อวัน เพิ่มขึ้น 24,704 ราย หรือ 17% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2558 โดยจังหวัดที่มีผู้ใช้บริการสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ  ชลบุรี  ปทุมธานี และนนทบุรี

ทั้งนี้ จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการบูรณาการระหว่างรัฐและเอกชน ในการนำนวัตกรรมบริการมาใช้เพื่อให้ผู้ประกอบการคล่องตัวขึ้น ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย

นอกจากนี้การขอรับบริการฯสามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ 1. รับบริการผ่านเว็บไซต์ โดยกรอกแบบคำขอผ่านเว็บไซต์กรมฯ พิมพ์ใบชำระเงิน นำไปชำระค่าบริการที่ธนาคารและรับเอกสารพร้อมใบเสร็จ ณ สาขาธนาคารที่ขอรับบริการ 2.รับบริการที่ธนาคารโดยกรอกคำขอยื่นให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อทำคำขอผ่านเว็บไซต์ ชำระเงินและรับเอกสารพร้อมใบเสร็จ ณ ธนาคารสาขาที่ขอรับบริการ (ทั้งนี้โปรดตรวจสอบสาขาและประเภทของเอกสารที่ให้บริการของแต่ละธนาคารก่อนรับบริการ)

โดยครอบคลุมเอกสาร  5 ประเภท คือ หนังสือรับรองนิติบุคคล การรับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียนงบการเงิน บัญชีรายชื่อของนิติบุคคล หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การรับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียนและงบการเงินการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ การรับรองเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน ทะเบียนสมาชิกสมาคมการค้าและหอการค้า