รอบเก็บตก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มใช้สิทธิ 1 พ.ค. นี้ เช็กเลย ได้สิทธิอะไรบ้าง

รอบเก็บตก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มใช้สิทธิ 1 พ.ค. นี้ เช็กเลย ได้สิทธิอะไรบ้าง

วันที่ 11 เมษายน 2566 หลังจากผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยก่อนวันที่ 26 มี.ค. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 12,565,862 ราย เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2566 ไปแล้ว สำหรับการใช้สิทธิรอบต่อไป จะเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตน ระหว่างช่วงวันที่ 27 มี.ค.-26 เม.ย. 2566 ซึ่งจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป

โดยสิทธิสวัสดิการที่จะได้รับ มีดังนี้

1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้า) และร้านอื่นๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เวลา 05.00-23.00 น.

2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ตั้งแต่เวลา 05.00-23.00 น. (กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเพิ่มอีก 20 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็น 100 บาทต่อคนต่อเดือน จนถึงเดือน มิ.ย. 2566)

3. วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง 8 ประเภท ได้แก่

– รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

– รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

– รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Bangkok Mass Transit System : BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (Metropolitan Rapid Transit : MRT) และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด

– รถไฟ โดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเตรียมการเพิ่มเติมประเภทระบบขนส่งเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิ ได้แก่ (1) รถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน และส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (2) รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน (3) รถสองแถวรับจ้าง และ (4) เรือโดยสารสาธารณะ

4. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า อุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

5. มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา อุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาทด้วยตนเอง แต่หากผู้มีสิทธิมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด

นอกจากนี้ ผู้ที่เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2566 นี้ จะได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นย้อนหลัง สำหรับงวดเดือน เม.ย. 2566 ด้วย จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน ทำให้จะได้รับเงินส่วนนี้รวมเป็น 600 บาท

ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ข้อมูล ณ วันที่ 10 เม.ย. 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 13,055,327 ราย คิดเป็น 89.43% ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจำนวน 14,596,820 ราย (คิดเป็นจำนวนผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ หลังวันที่ 26 มี.ค. 2566 จำนวน 489,465 ราย)

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ