ภัยไซเบอร์ เป็นเหตุ! ผลสำรวจชี้ ผู้บริโภคระวังการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น 

ภัยไซเบอร์ เป็นเหตุ! ผลสำรวจชี้ ผู้บริโภคระวังการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น 

ภัยไซเบอร์ อาจกระทบความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการใช้บริการ B2C E-commerce ซึ่งจากผลสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อของออนไลน์

โดยราว 70% ของผู้ตอบแบบสำรวจเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกร้านค้า ช่องทางการชำระเงิน และบริการขนส่งที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น นอกจากนี้ ยังพบความกังวลหลักของผู้บริโภคใน 3 อันดับ ได้แก่ ความปลอดภัยของข้อมูล โดยเฉพาะการผูกข้อมูลทางบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลกับแพลตฟอร์ม และความปลอดภัยของการชำระเงินผ่านตัวกลางที่ไม่ใช่ธนาคาร

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ปัญหาเรื่องภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจไม่มีผลต่อยอดขายของธุรกิจ B2C E-commerce ให้ชะลอลงอย่างชัดเจน โดยสะท้อนจากปริมาณรายการที่ชำระ/โอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งในปี 2565 ยังขยายตัวถึง 43% YoY แต่ภัยไซเบอร์อาจจะส่งผลกระทบความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในแง่ของการปรับพฤติกรรมการใช้แพลตฟอร์ม โดยระมัดระวังการซื้อของออนไลน์มากขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2566 คาดว่าธุรกิจ B2C E-commerce จะเติบโตในอัตราที่ชะลอลง โดยมูลค่าตลาดจะเติบโตอยู่ที่ราว 4-6% YoY ชะลอลงจากช่วงโควิดที่ขยายตัวเฉลี่ยราว 27% ต่อปี ซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่ยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึงจากค่าครองชีพที่ยังคงกดดันการใช้จ่ายของผู้บริโภค และกลับไปใช้จ่ายนอกบ้านมากขึ้นหลังโควิดคลี่คลาย

ในระยะข้างหน้า แม้ว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคจะกลับมา แต่ธุรกิจ B2C E-commerce ยังคงต้องเผชิญความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย จากการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของเทคโนโลยีดิจิทัล และการหลอกลวงที่มีความซับซ้อนกว่าเดิม ซึ่งอาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่าน B2C E-commerce ได้

ดังนั้น ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนบนห่วงโซ่ธุรกิจ และการปรับตัวของธุรกิจในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ท่ามกลางตลาดที่กำลังเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวจากจำนวนประชากรไทยที่เริ่มมีแนวโน้มปรับลดลง และมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น