เสียสละเพื่อสังคม คนดังตบเท้ารับรางวัล เด๋อ – สมศักดิ์ – กัมพล ตันสัจจา

เสียสละเพื่อสังคม คนดังตบเท้ารับรางวัล เด๋อ – สมศักดิ์ – กัมพล ตันสัจจา

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้จัดงานมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม ด้านสตรีและครอบครัว จำนวน 10 รางวัล เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคคล องค์กร ภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น ตั้งใจ และไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย

และยังเป็นแบบอย่างการทำความดี ที่แสดงให้เห็นถึง “พลังความเสียสละที่เปลี่ยนมุมมองชีวิต ให้สังคมน่าอยู่ และสุขใจ” ไม่มีข้อจำกัดด้านเพศ หรือสถานะทางสังคมแต่อย่างใด

โดยผู้เข้ารับรางวัลมีดังต่อไปนี้ 1) คุณคยองซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ที่ได้ดำเนินงานร่วมกับรัฐบาลไทยและพันธมิตรในการเข้าถึงเด็กเปราะบาง

2) คุณกัมพล ตันสัจจา ผู้มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะมอบมรดกทางธรรมชาติผ่านพันธุ์ไม้นานา ณ สวนนงนุช ให้เป็นมรดกทางการศึกษาแก่เยาวชนรุ่นหลังได้มาเรียนรู้และพัฒนาสืบต่อไป

3) ดร.สมศักดิ์ ชลาชล แฮร์สไตลิสต์ชั้นนำของประเทศไทย ผู้ผลักดันอาชีพช่างผมไทยสู่สากล

4) คุณณัฐริดา มงคลคีรี กาแฟสเปเชียลตี้ของลูกที่สะเทือนไปถึงสวนของพ่อ

5) คุณนุชนารถ บุญคง ผู้ที่ดูแลเด็กชายขอบที่ถูกพ่อแม่ขายด้วยกระบวนการทางศิลปะ

6) คุณพีระพงษ์ พิมตะวงศ์ ครูเพียว วัดโตนด กอดเด็กทุกวัน

7) คุณสุเมธ บุญส่ง ผู้เป็นทั้งช่างภาพและเด็กเข็นดอกไม้

8) คุณนฤพนธ์ ประธานทิพย์ วิ่งเปลี่ยนชีวิต จากอ้วน 100 กิโลกรัม สู่การวิ่ง 100 กิโลเมตร

9) คุณนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม สตรีผู้ทวงคืนความยุติธรรมให้สามี

และ 10) คุณสมใจ สุขใจ (เด๋อ ดอกสะเดา) ศิลปินตลกที่มอบชีวิตให้เด็กด้อยโอกาส