กระชายขาว ยับยั้งแบคทีเรียก่อมะเร็ง นักวิจัยไทยเจ๋ง เตรียมบุกตลาดโลก

กระชายขาว ยับยั้งแบคทีเรียก่อมะเร็ง นักวิจัยไทยเจ๋ง เตรียมบุกตลาดโลก

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยถึง แผนการต่อยอดวิจัยพืชสมุนไพรไทย “กระชายขาว” จากที่ได้ค้นพบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารว่า เป็นความร่วมมือวิจัยในเบื้องต้น ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับ บริษัท ฟาร์ม่าเฮอร์เบิล จำกัด ในการพัฒนาสารสกัดจากกระชายขาว โดยที่ผ่านมาได้ค้นพบว่า พืชสมุนไพรไทยกระชายขาวมีฤทธิ์สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori ก่อโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้ในระดับหลอดทดลอง

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) มหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่งทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) รับหน้าที่ในการทำการทดลองในระดับหลอดทดลอง และสัตว์ทดลอง รวมไปถึงร่วมคิดค้นสูตรตำรับ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือยาสมุนไพร ภายใต้ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งเป็นเหมือน “แม่ทัพ” คอยวางแผนและควบคุมการผลิตให้ได้ตรงตามมาตรฐานการส่งออกก่อนบุกตลาดโลก

นอกจากการประสานพลังวิชาการจากภายในมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว ยังได้ขยายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการช่วยสนับสนุนด้านการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกและการพัฒนาชุมชน และร่วมกับองค์กรต่างๆ ในระดับประเทศ อาทิ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไปอีกด้วย

ต้นกระชายขาว

และจะมุ่งประสานพลังครั้งยิ่งใหญ่ ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ เกษตรกร และผู้ประกอบการของไทย คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าตลาดได้สูงถึง 8,600 ล้านบาทภายใน 3 ปี โดยมีคู่เทียบ (Benchmark) ถึงระดับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก

กระชายขาวตากในโรงเรือน

สำหรับสิ่งท้าทายที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือ ทำอย่างไรที่จะสามารถกระตุ้นให้ Smart Farmers จากทั่วประเทศ เกิดการแข่งขันในการปลูกพืชสมุนไพรไทยกระชายขาวให้ได้ตามมาตรฐานการผลิต GAP  ซึ่งในส่วนนี้ ทางโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเกษตรกรชุมชนเพื่อรองรับการผลิตวัตถุดิบให้ได้มาตรฐานดังกล่าว เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “สมุนไพรไทย สมุนไพรโลก” ต่อไป