กัญชา กัญชง เงินสะพัด จากผลิตภัณฑ์-บริการ กว่า 3 หมื่นล้านบาทแล้ว

กัญชา กัญชง เงินสะพัด จากผลิตภัณฑ์-บริการ กว่า 3 หมื่นล้านบาทแล้ว

เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งล่าสุด ได้มีการรายงานสถานการณ์กัญชาทางการแพทย์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และกรมต่างๆ ได้นำเสนอมาตรการเตรียมความพร้อมกรณีที่ (ร่าง) พระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. …. ไม่สามารถพิจารณาได้ทันสมัยการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร

โดยในที่ประชุมให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลใน 4 ด้าน คือ การปลูกและผลิตของผู้ประกอบการ  การใช้ทางการแพทย์และสุขภาพ การศึกษาวิจัย และการติดตามผลกระทบทั้งทางบวกและลบ โดยพบว่า ในปีงบประมาณ 2566 ซึ่งผ่านมาเพียง 4 เดือน แต่ยอดผู้ป่วยที่ได้รับยากัญชาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 125 ในขณะที่มีผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง จำนวน 2,523 รายการ ที่ได้รับอนุญาต

และมีงานวิจัยที่มีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมากกว่า 50 ชิ้น ที่ช่วยยืนยันประสิทธิผลการใช้กัญชาทางการแพทย์ ในส่วนของการติดตามผลกระทบทางบวก พบว่า มีเม็ดเงินที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการกัญชาและกัญชงกว่า 30,000 ล้านบาท ในขณะที่ด้านลบ ที่นำไปใช้ในทางที่ผิด ยังพบมีการรายงานเข้ามา ซึ่งทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะเร่งดำเนินการควบคุมกำกับให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

นายแพทย์ประพนธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมในครั้งนี้ มีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วม เพื่อทราบสถานการณ์และความก้าวหน้าการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งก็พบที่เราตั้งยุทธศาสตร์ไว้ว่า เราจะใช้ศึกษาวิจัยยากัญชาสำหรับ 3 กลุ่มโรค คือ กลุ่มโรคหายาก หรือ Rare Diseases กลุ่มโรคที่เป็นปัญหาของระบบสุขภาพ และกลุ่มโรคที่พบบ่อยต้องนำเข้ายาจากต่างประเทศ

และเมื่อศึกษาวิจัยแล้วจะนำเข้าชุดสิทธิประโยชน์เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งวันนี้กรมการแพทย์ก็ได้มานำเสนอว่า กำลังจะสรุปผลการวิจัยการใช้ยากัญชาที่มี CBD เด่นในโรคลมชักในเด็กที่รักษายาก ว่ามีแนวโน้มช่วยลดการชักได้ การชักแต่ละครั้งมีผลต่อการทำงานของสมองเด็ก ซึ่งหากเราทำให้ชักน้อยลง เราก็ช่วยชะลอพัฒนาการของสมองเด็กได้ หรือการวิจัยที่จะนำ CBD มาใช้รักษาการติดยาเสพติดที่เป็นปัญหาคุกคามสุขภาพคนไทยในขณะนี้

ซึ่งมีการวิจัยทั้งที่ใช้สารสกัดกัญชาชนิด CBD เดี่ยวๆ เทียบกับยามาตรฐาน และการใช้กัญชาชนิด CBD ร่วมกับยามาตรฐานในการบำบัดผู้ป่วยเสพติดเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า ซึ่งในการประชุมได้เสนอให้ทำวิจัยพหุสถาบัน หรือ multicenter เพราะมีผู้ป่วยจำนวนมากรอใช้ยาอยู่ จึงต้องการผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือมาใช้

“ผู้แทนจากเขตสุขภาพที่ 1-4 ระบุ มีผลการใช้ยาเพิ่มขึ้นทุกเขต เกินกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ แต่ที่น่าชื่นใจกว่าคือ ทุกเขตล้วนแล้วแต่มีงานวิจัยที่สนับสนุนให้เกิดการใช้กัญชาที่ปลอดภัย ทำให้เห็นว่าไทยสามารถใช้ภูมิปัญญาไทย อย่างกัญชา ผลักดันให้เป็น Health for Wealth ในด้านการแพทย์และสุขภาพ ทำให้คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง” นายแพทย์ประพนธ์ กล่าว