เร่งส่งเสริม MSME ด้วย BCG ยกระดับผู้ประกอบการ สร้างโอกาสแข่งขัน

เร่งส่งเสริม MSME ด้วย BCG ยกระดับผู้ประกอบการ สร้างโอกาสแข่งขัน

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วย BCG (BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY)” ติดอาวุธความรู้ ยกระดับผู้ประกอบการ 1,000 รายทั่วประเทศ

คุณวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลไทย เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยปรับใช้ BCG Economy Model เข้าไปช่วยตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศ ทั้งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

โดยอาศัยกลไกทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงขึ้น และเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจาก “ทำมากแต่ได้น้อย” ไปสู่ “ทำน้อยแต่ได้มาก”

ทั้งนี้ สสว. นับเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ MSME ในด้านต่างๆ เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วย BCG โดยผ่านกลไกการพัฒนา BCG ไปสู่ผู้ประกอบการ MSME ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

คุณวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สสว.

หนึ่ง การพัฒนาต่อยอดธุรกิจด้วยการใช้คลังข้อมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนวัฒนธรรม และทุนทางปัญญา รวมถึงใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ สอง สร้างตลาด เพื่อรองรับนวัตกรรมของสินค้าและบริการ BCG

และ สาม การยกระดับรายได้ด้วยการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ผ่านการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าให้มีชั้นนวัตกรรมที่สูงขึ้น ยกระดับสินค้าและบริการ BCG สู่มาตรฐานผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมาตรฐานสากล ทั้งยังสร้างและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจ BCG ผ่านการสร้างนักพัฒนา BCG

ผอ.สสว. กล่าวอีกว่า การจะดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จนั้น สสว. ได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ BCG ในมิติของ MSME สำหรับโครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วย BCG (BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY) “การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้ประกอบการ MSME เข้าใจแนวคิด BCG และนำไปปรับใช้กับธุรกิจให้ได้

ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมโยงกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเครื่องมือการสนับสนุนจาก สสว. ภาครัฐ มาตรการอื่นๆ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเติบโตได้อย่างยั่งยืน และการสร้างระบบนิเวศต่างๆ ที่นำไปสู่การสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ MSME และก้าวข้ามมาตรการกีดกันทางการค้า (Trade Barriers) ในตลาดโลกได้

คุณกิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช.

ด้าน คุณกิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. กล่าวถึงการร่วมดำเนินงานในโครงการนี้ว่า สอวช. ใช้จุดแข็งและบทบาทของ สสว. และ สอวช. เพื่อขับเคลื่อนภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ MSME ให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อการเติบโตในระยะยาวและยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย 1,000 รายทั่วประเทศ

ผู้อำนวยการ สอวช. เผยว่า ที่ผ่านมา สอวช. ได้ดำเนินการด้านขับเคลื่อนเชิงนโยบายโดยใช้นวัตกรรมมาเป็นฐานในการขับเคลื่อน BCG หลายประเด็น โดยเฉพาะการออกแบบเชิงระบบสำหรับงานวิจัยในโครงการนี้ สอวช. จะทำวิจัยนโยบายร่วมกับเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand : GCNT)

เพื่อออกแบบการใช้ตัวชี้วัด กรอบการประเมิน กรอบเชิงโครงสร้างหน่วยงานที่จะมาสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด และการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในลักษณะขั้นบันไดการพัฒนา ซึ่งการทำงานจะออกแบบให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาระบบกระตุ้นผู้ประกอบการที่จะปรับตัวธุรกิจ การดำเนินงาน BCG พร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวรับโอกาสได้

“สอวช. มีแผนที่จะขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรม ให้เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการในการประยุกต์ใช้แนวคิด BCG และนวัตกรรม โดยจะเป็นบันไดขั้นแรกของผู้ประกอบการ เกิดการนำไปปฏิบัติจริงในการพัฒนาธุรกิจตนเอง รวมถึงเกณฑ์ตัวชี้วัด BCG ที่เกิดขึ้นจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรม BCG และการสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป” คุณกิติพงค์ กล่าว