ผักระเบียงรัก ปลูก กวางตุ้ง ผักบุ้ง ทานตะวัน กำไรที่ได้ คือ คุณค่าทางจิตใจ

ผักระเบียงรัก ปลูก กวางตุ้ง ผักบุ้ง ทานตะวัน กำไรที่ได้ คือ คุณค่าทางจิตใจ

จะดีเพียงใดถ้าการปลูกผักเป็นได้มากกว่า “การสร้างแหล่งอาหาร” ให้ได้อิ่มท้อง แต่คือ “การสร้างสัมพันธภาพ” ระหว่างผู้คน เป็น “ผักระเบียงรัก” จากแนวคิดลดโลกร้อน สู่อุ่นไอรักแห่งมิตรภาพ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ” พร้อมหยิบยื่นให้ด้วยความห่วงใยสุขภาพ

ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและกายภาพ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า แนวคิดเรื่องการปลูกผักริมระเบียงเพื่อลดโลกร้อนของคณะ เริ่มต้นมาแล้ว 2 ปีเศษ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่าด้วยเรื่อง “Management for Self-sufficiency and Sustainable” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ตามกระแสโลกในยุคปัจจุบัน

โดยเป็นการร่วมแรงร่วมใจเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืน และเป็นแบบอย่างสู่คนรุ่นลูกหลาน ซึ่งการปลูกผักริมระเบียงเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ชีวิตสังคมเมืองที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากเป็นการช่วยลดโลกร้อนแล้ว และยังช่วยลดค่าครองชีพได้ในยามวิกฤต

ด้าน คุณอภิรมย์ อังสุรัตน์ หัวหน้างานกายภาพและบริการพื้นฐาน สำนักงานคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเพิ่มเติมว่า การปลูกผักริมระเบียงดูแลง่าย โดยไม่ต้องลงสนาม หรือพื้นที่กว้าง

ผักระเบียงรัก

ที่ผ่านมาทางคณะได้ใช้พื้นที่ระเบียงของทั้ง 2 อาคาร ซึ่งเดิมใช้ปลูกดอกไม้เพื่อให้ดูงดงาม แต่ต้องคอยดูแลไม่ให้เหี่ยวเฉา เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกผัก นอกจากจะสามารถนำไปบริโภคได้แล้ว ยังให้ความงดงามดุจดอกไม้ จากการทำให้ผู้คนในคณะได้ร่วมดูแลผักปลอดสารพิษ และดูแลสุขภาพกายและใจ จากการหยิบยื่นผักปลอดสารพิษที่ดีและปลอดภัยต่อสุขภาพให้กันและกัน

โดยเป็นโครงการที่ต่อยอดจากการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษใบไม้และเศษอาหารที่ย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ ด้วยนวัตกรรมที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มขึ้น และมองว่าหากได้นำมาใช้ปลูกผักที่ทุกคนบริโภคได้ ไม่ต้องการดูแลมาก และพร้อมเก็บเกี่ยวได้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น

จึงได้นำเมล็ดพืช อาทิ ผักบุ้ง ทานตะวัน กวางตุ้ง ฯลฯ มาทดลองปลูก และเก็บเกี่ยวในระยะที่ยังเป็นต้นอ่อน ซึ่งใช้เวลาเพียง 1 สัปดาห์ต่อ 1 รอบการปลูก เพื่อให้ได้ยอดอ่อนผักบุ้งขนาด 30 เซนติเมตร ยอดอ่อนทานตะวันขนาด 12 เซนติเมตร และยอดอ่อนกวางตุ้งขนาด 30 เซนติเมตร พร้อมเก็บเกี่ยว และจำหน่ายให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนผู้ที่แวะเวียนมาที่โรงอาหาร และร้านมือสองของคณะ

ต้นอ่อนทานตะวัน

จากผักสวนครัวที่หาได้โดยทั่วไป สู่ “ผักระเบียงรัก” ที่ทำให้ผู้คนภายในคณะได้คุยกันฉันพี่น้อง แลกเปลี่ยนภาพเมนูผักปลอดสารพิษที่นำไปสร้างสรรค์ขึ้นอย่างหลากหลาย เป็น “กำไร” ที่วัดไม่ได้เป็นจำนวนเงิน แต่ให้ “คุณค่าทางจิตใจ” ผลที่ได้จึงคุ้มค่าเหนือสิ่งอื่นใด

ในอนาคต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงตั้งใจจะขยายผลต่อยอดโครงการปลูกผักริมระเบียง ให้สามารถเพิ่มผลผลิต เพื่อกระจายความสุข โอกาสในการมีสุขภาพดี และคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชนต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพื่อนำไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในครัวเรือน หรือชุมชนต่อไปได้ที่ งานกายภาพและบริการพื้นฐาน สำนักงานคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม โทร. 0-2441-5000 ต่อ 1116