One Stop Service กัญชา ต้องเกิดเร็วที่สุด บริการเป็นระบบ ติดต่อสะดวก

One Stop Service กัญชา ต้องเกิดเร็วที่สุด บริการเป็นระบบ ติดต่อสะดวก 

นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการขออนุญาตพืชและผลิตภัณฑ์กัญชา ได้แก่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันกัญชาทางการแพทย์

มีเป้าหมายเพื่อหารือบูรณาการการทำงาน ให้ประชาชนได้รับการอนุญาตอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น และมีฐานข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตกัญชาอย่างเป็นระบบ ซึ่งการหารือดังกล่าวได้คำนึงถึงการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยการให้บริการในระบบ One Stop Service นั้นจะมี ทั้งระบบออนไลน์ ที่ดำเนินการผ่าน Application และออนไซต์ คือ หน่วยงานที่มีหน้าที่อนุญาต ตั้งแต่การปลูก ผลิต แปรรูป จำหน่าย และส่งออก รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาตให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งเมื่อกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการดำเนินการแล้ว จะได้มีขยายการบูรณาการร่วมกับกรมวิชาการเกษตรอีกด้วย เนื่องจากกรมวิชาการเกษตร มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ จำหน่ายเมล็ดหรือต้นกล้า เพื่อจะได้สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข เกิดการบูรณการร่วมกัน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า น่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะบูรณาการด้านข้อมูลและการอนุญาตร่วมกัน ตนจึงมอบหมายให้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกันหาแนวทางการปฏิบัติให้เกิดการดำเนินการอย่างเร็วที่สุด และให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ ได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินการอย่างถูกต้องด้วยภายใน 2 สัปดาห์นับจากนี้