โพลเที่ยวหยุดยาว! 5 จังหวัด คนไทยโหวต น่าเที่ยวสิ้นปี-ปีใหม่ หลังโควิด

โพลเที่ยวหยุดยาว! Top 5 จังหวัด คนไทยโหวต น่าเที่ยวสิ้นปีปีใหม่ หลังโควิดซา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยว่า สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,148 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 23-28 ตุลาคม 2565 พบว่า

กลุ่มตัวอย่างคิดว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยในช่วงสิ้นปีนี้จะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 79.88 จังหวัดที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในช่วงสิ้นปีปีใหม่นี้ คือ

  1. เชียงใหม่ ร้อยละ 38.85
  2. เชียงราย ร้อยละ 19.30
  3. น่าน ร้อยละ 15.79
  4. ภูเก็ต ร้อยละ 13.28
  5. ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 12.78

ซึ่งส่วนใหญ่ สนใจการท่องเที่ยว แบบเน้นการพักผ่อน พักโรงแรมที่สวยงาม สะดวกสบาย ร้อยละ 55.62 ด้านปัจจัยที่จะทําให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ มากขึ้น คือ ค่าใช้จ่ายเหมาะสม คุ้มค่า ร้อยละ 71.65

ทั้งนี้ รัฐบาลควรเร่งดําเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการกําหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ กระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ ร้อยละ 60.16 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง ร้อยละ 57.34 เมื่อถามว่ามีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้หรือไม่ พบว่า ร้อยละ 54.01 ตอบว่า มีแผนเดินทาง ท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็นการเที่ยวในประเทศ ร้อยละ 87.58 (คาดการณ์ ใช้จ่ายต่อทริปเฉลี่ยประมาณ 11,977 บาท) เที่ยวต่างประเทศ ร้อยละ 12.42 (คาดการณ์ใช้จ่ายต่อทริปเฉลี่ยประมาณ 75,900 บาท)

การฟื้นประเทศด้วยท่องเที่ยวเริ่มเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นจากสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยที่เริ่มกลับมาครึกครื้น จะเห็นได้จากผลสํารวจที่ประชาชนมองว่าการท่องเที่ยวไทยในสิ้นปีนี้น่าจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งได้มีแผนเดินทางท่องเที่ยวไว้แล้ว โดยสนใจท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน เน้นความสะดวกสบายมากขึ้น หากภาครัฐมีการส่งเสริมเรื่องค่าใช้จ่าย โปรโมชั่น การเดินทางที่สะดวก มีเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ทั้งเมืองหลักและเมืองรองก็จะช่วยกระตุ้นการเดินทางในประเทศได้ ตรงใจประชาชน และทําให้ประชาชนกล้าที่จะใช้จ่ายมากขึ้น