ลดขยะ ด้วย ฉลากยุคใหม่ ผู้ประกอบการไทย-ญี่ปุ่น ร่วมมือรักษ์โลก

ลดขยะ ด้วย ฉลากยุคใหม่ ผู้ประกอบการไทย-ญี่ปุ่น ร่วมมือรักษ์โลก

คุณสมโภช สงวนปิยะพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เปเปอร์ บิสสิเนส จำกัด เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ที่บริษัทได้จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนฯ กับบริษัท ยูโป้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ผู้นำตลาดนวัตกรรมวัสดุสิ่งพิมพ์รายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ที่มีสาขากว่า 70 ประเทศทั่วโลก มีกำลังการผลิตกว่า 28,000 ตันต่อปี

ที่ผ่านมา เราได้ร่วมประเมินการเติบโตของตลาดเมืองไทยและ CLMV ทั้งด้านการทำตลาดและเทรนด์ความนิยมเพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนของแผนกลยุทธ์ในการขยายตลาดอย่างเต็มตัวของกลุ่มกระดาษสังเคราะห์ยูโป้ (YUPO: Synthetic Paper) จนได้เล็งเห็นความพร้อมทั้งในด้านการเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกในระยะยาว

ซึ่งมีผลมาจากการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และทิศทางการเปลี่ยนแปลง-ปรับตัว ที่ชัดเจนของภาคอุตสาหกรรมในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 รวมถึงความต้องการที่หลากหลายขึ้นในมิติของการทำตลาดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ ที่จะเป็นตัวกำหนดเทรนด์การบริโภคในปัจจุบันและอนาคต

จึงเกิดเป็นแผนการร่วมงาน ทางด้านกลยุทธ์และวางทิศทางการทำตลาดภายใต้นโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้มีความชัดเจนในหลักการและเดินหน้าแล้วตั้งแต่ต้นปี 2565 เป็นต้นมา โดยจะเน้นการผลักดันให้เกิดการใช้กระดาษสังเคราะห์ยูโป้ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพราะจะสามารถสร้างประโยชน์และข้อได้เปรียบอย่างมากให้แก่ทุกฝ่าย

ทั้งเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์และโรงงานผู้ผลิต-โรงงานเป่าขวดบรรจุภัณฑ์ ในการลดต้นทุน เพิ่มกำไร ได้โอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ฉลากให้ทันสมัยแก่บริษัทเหล่านั้นได้ โดยที่บางกอก เปเปอร์ฯ จะเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร  ตั้งแต่องค์ความรู้ของเทคโนโลยีนี้ไปจนถึงเครื่องจักร ก็มีการลงทุนให้แก่โรงงานคู่ค้าเช่นกัน

ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก กระดาษยูโป้นี้ จะถูกนำมาใช้ในกระบวนการการพิมพ์ฉลากแนบบนบรรจุภัณฑ์ในขณะเป่าขึ้นรูปเลยในขั้นตอนเดียว ถือเป็นการช่วยลดต้นทุนอย่างมากในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะในสายการผลิตและโรงงาน การจัดเก็บและเคลื่อนย้าย โลจิสติกส์ ลดค่าแรงงานเนื่องจากการติดฉลาก IML จะลดขั้นตอนการผลิต ลดขั้นตอนการ QC ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ

และรวมไปถึงการจัดการขยะ เมื่อเทียบกับการติดฉลากในรูปแบบอื่น และที่สำคัญที่สุด คือ กระดาษสังเคราะห์ยูโป้ เป็นนวัตกรรมวัสดุเพื่อการพิมพ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการทำลายต้นไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

ซึ่งเราเองตั้งใจนำเสนอแนวคิดและวัสดุเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนชนิดนี้ ไม่เฉพาะเพียงแค่แก่ผู้ประกอบการให้ได้ส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงแวดวงของนักกลยุทธ์และนักการตลาด ที่จะสามารถนำไปเป็นข้อมูลต่อยอดสู่แผนการพัฒนาธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด และสื่อสารภาพลักษณ์ของทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจในคุณภาพควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน