เปิดวิธีสมัคร มาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน” วงเงินหนุนฯ สูงสุด 2 แสนบาท

เปิดวิธีสมัคร “SME ปัง! ตังได้คืน” มาตรการใหม่ จาก สสว. วงเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา SMEs สูงสุด 200,000 บาท

จากกรณีข่าว สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ทุ่มงบประมาณกว่า 400 ล้านบาท ออกมาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน” รวมบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ ผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ที่สมัครง่าย อนุมัติไว ตังได้คืน จากการช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการแบบร่วมจ่าย (co-payment) ในสัดส่วน 50–80% สูงสุดรายละไม่เกิน 200,000 บาท ตามขนาดของธุรกิจ นั้น

เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ เปิดคุณสมบัติ และ ขั้นตอนการสมัครเข้าโครงการ ดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติของผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการขอยื่นข้อเสนอการพัฒนาเพื่อรับความช่วยเหลือ อุดหนุน จากโครงการฯ จากเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องมีสถานะความเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

1. เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือเป็นบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนการประกอบธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมในสาขาดังต่อไปนี้

– กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

– กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตยาและสมุนไพร

– กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) หรือ BCG

– กลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve

– กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ

2. เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทย

4. กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีจำนวนหุ้นที่บุคคลสัญชาติไทยถืออยู่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

6. ไม่ประกอบกิจการที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี

7. ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนหรือตัดสิทธิการขอรับความช่วยเหลือ การส่งเสริมหรือสนับสนุนจากเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

8. เป็นผู้ยื่นชำระภาษีตามกฎหมาย และต้องแนบสำเนารายการแสดงการยื่นภาษีประจำปีอย่างน้อยปีภาษี 2562 โดย

– กรณีเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องยื่นสำเนาแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 หรือ ภพ.30

– กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องยื่นสำเนาแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50

9. มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ขั้นตอนการสมัคร 

1. ลงทะเบียนเข้าสู่เว็บไซต์ สสว. คลิก 

2. เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มเขียวใต้ชื่อโครงการที่ขึ้นว่า ลงทะเบียน แล้วทำตามขั้นตอน

หลักฐานและเอกสารประกอบ

  • เอกสารสำหรับนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท

1. หนังสือรับรองบริษัท (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามตามใบรับรองบริษัท

3. กรณีมอบอำนาจ โปรดเตรียมหนังสือมอบอำนาจ พร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน

4. เอกสารยื่นภาษี ภ.ง.ด.50 ปี 2562 (ทุกหน้า) พร้อมใบเสร็จ

  • เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1. ใบจดทะเบียนพาณิชย์ หรือใบจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

3. เอกสารยื่นภาษี ภ.ง.ด.90 ปี 2562 (ทุกหน้า) พร้อมใบเสร็จ

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

1. ยืนยันตัวตน

  • SMEs ยืนยันตัวตนบนแพลตฟอร์ม BDS (สสว.) โดยแนบเอกสาร เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน, สำเนาเอกสารการเสียภาษี (ภ.ง.ด.50 / ภ.ง.ด.90) ปี 2562, สำเนาบัตรประชาชน

2. รอการพิจารณา

  • เมื่อ สสว. ได้รับเอกสารผ่านแพลตฟอร์ม BDS ครบถ้วนแล้ว สสว. จะพิจารณาและแจ้งผลอนุมัติยืนยันตัวตน โดยจะมี SMS และ E-Mail แจ้งให้ทราบตามที่ SMEs ลงทะเบียนไว้

3. ยื่นข้อเสนอ

  • SMEs ยื่นข้อเสนอการพัฒนาเพื่อขอรับเงินอุดหนุน โดยทาง SMEs ต้องติดต่อผู้ให้บริการทางธุรกิจที่สนใจ เพื่อขอใบเสนอราคา และ ยืนยันการพัฒนา พร้อมแนบเอกสาร หรือข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์ม BDS

4. อนุมัติ และ ทำสัญญา

  • เมื่อ สสว. พิจารณาข้อเสนอการพัฒนาของ SMEs แล้ว จะแจ้งผลอนุมัติ และ ทำสัญญาการพัฒนา SMEs ก็จะสามารถเริ่มการพัฒนากับหน่วยงานบริการทางธุรกิจนั้นๆ ได้ทันที

5. ชำระค่าบริการ

  • เมื่อพัฒนาเสร็จสิ้น SMEs จะต้องชำระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการทางธุรกิจให้ครบถ้วนทั้งหมด หลังจากนั้นจึงนำเอกสารใบเสร็จรับเงิน และ รายงานผลการพัฒนา ส่งมายัง สสว. เพื่อขอรับเงินอุดหนุนช่วยเหลือตามสัดส่วนตามที่กำหนดในสัญญา

6. ตังได้คืน

เมื่อ สสว. ตรวจสอบเอกสารแล้ว จะโอนเงินให้ SMEs โดยนับจากที่เอกสารครบถ้วน ตามสัดส่วนการสนับสนุน ดังนี้

  • Micro SME : ร้อยละ 80 : วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
  • SE : ร้อยละ 80 : วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
  • SE+ : ร้อยละ 50 : วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1301 หรือ 0-2038-5858 หรือ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร หรือ OSS สสว. ในทุกจังหวัด และ เว็บไซต์ BDS