รู้ไว้ไปต่อถูก! แอพเรียกรถ ตัวสะท้อนชั้นดี ที่คนเมืองหันมาสนใจใช้มากขึ้น

รู้ไว้ไปต่อถูก! แอพเรียกรถ ตัวสะท้อนชั้นดีเรื่อง การบริการ ที่คนเมืองหันมาสนใจใช้กันมากขึ้น

จากที่กรมการขนส่งทางบก จะมีการจัดระเบียบให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอพพลิเคชั่นสามารถดำเนินการได้อย่างถูกกฎหมาย เพื่อให้การบริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ทั้งที่เคยใช้บริการ แอพเรียกรถและผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 607 คน (สำรวจภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2565 สรุปผลได้ ดังนี้

การให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอพพลิเคชั่นในปัจจุบัน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชน บริการหลากหลายมากขึ้น ร้อยละ 63.10 รองลงมาคือ สะดวกสบาย สามารถเรียกใช้บริการจากที่ไหนหรือเวลาไหนก็ได้ ร้อยละ 60.96

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เห็นด้วยหากกรมการขนส่งทางบกจะมีการจัดระเบียบให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอพพลิเคชั่นสามารถดำเนินการได้อย่างถูกกฎหมาย สูงถึงร้อยละ 96.54 ผู้ให้บริการจะเป็นใครก็ได้ เปิดโอกาสให้ทั้ง 2 กลุ่ม (วินมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลืองและบุคคลทั่วไปที่ให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นป้ายดำ) สามารถให้บริการได้อย่างเสรี ร้อยละ 81.39

สิ่งที่คาดหวังต่อบริการรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอพพลิเคชั่นคือ การพัฒนา ปรับปรุงบริการและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 61.29 รองลงมาคือ มีจำนวนคนขับให้บริการเพียงพอกับความต้องการ ร้อยละ 55.68 โดยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎหมายคุ้มครองดูแลทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้บริการ ร้อยละ 63.43 รองลงมาคือ กวดขันเรื่องการขับขี่ปลอดภัย มีวินัย เคารพกฎจราจร ร้อยละ 62.11

จากผลสำรวจจะเห็นได้ว่า “แอพเรียกรถ” เป็นอีกบริการหนึ่งที่คนเมืองหันมาสนใจใช้บริการมากขึ้น ช่วยอำนวยความสะดวกและตอบโจทย์การให้บริการที่รวดเร็ว หากจะมีการจัดระเบียบให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอพเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกกฎหมาย

นอกจากต้องเน้นเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงก็คือประโยชน์ของประชาชนในฐานะผู้โดยสาร และการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์ เพื่อนำมาพิจารณารอบด้านด้วยความเป็นธรรม

รายละเอียดผลการสำรวจ : ประชาชนคิดอย่างไร กับ บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอพพลิเคชั่น

 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอพพลิเคชั่นในปัจจุบัน
 • อันดับ 1 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชน บริการหลากหลายมากขึ้น 63.10%
 • อันดับ 2 สะดวกสบาย สามารถเรียกใช้บริการจากที่ไหนหรือเวลาไหนก็ได้ 60.96%
 • อันดับ 3 เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับบุคคลทั่วไป 54.70%
 • อันดับ 4 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ตรวจสอบติดตามการเดินทางได้ 42.67%
 • อันดับ 5 มีความโปร่งใส ทราบราคาค่าบริการล่วงหน้า 40.03%
 1. ความคิดเห็น กรณี หากกรมการขนส่งทางบกจะมีการจัดระเบียบให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอพพลิเคชั่นสามารถดำเนินการได้อย่างถูกกฎหมาย
 • เห็นด้วย 96.54
 • ไม่เห็นด้วย 3.46
 1. ประชาชนคิดว่าผู้ให้บริการรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอพพลิเคชั่น ควรเป็นกลุ่มใด
 • อันดับ 1 เป็นใครก็ได้/เปิดโอกาสให้ทั้ง 2 กลุ่มสามารถให้บริการได้อย่างเสรี 81.39%
 • อันดับ 2 คนขับวินรถมอเตอร์ไซค์ (ป้ายเหลือง) เท่านั้น 10.21%
 • อันดับ 3 บุคคลทั่วไปที่มีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) เท่านั้น 8.40%

 1. ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบริการรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอพพลิเคชั่น
 • อันดับ 1 มีการพัฒนา ปรับปรุงบริการและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 61.29%
 • อันดับ 2 มีจำนวนคนขับให้บริการเพียงพอกับความต้องการ 55.68%
 • อันดับ 3 มีประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้โดยสาร 50.58%
 • อันดับ 4 มีระบบประเมินผลการให้บริการของคนขับ เพื่อควบคุมคุณภาพการให้บริการ 48.43%
 • อันดับ 5 มี Call Center หรือเจ้าหน้าที่ดูแล ให้คำปรึกษาตลอดเวลา 39.54%
 1. สิ่งที่อยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี การจัดระเบียบบริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอพพลิเคชั่นให้ถูกกฎหมาย
 • อันดับ 1 ออกกฎหมายคุ้มครองดูแลทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้บริการ 63.43%
 • อันดับ 2 กวดขันเรื่องการขับขี่ปลอดภัย มีวินัย เคารพกฎจราจร 62.11%
 • อันดับ 3 มีกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน โปร่งใส ทันสมัย 52.22%
 • อันดับ 4 กำหนดอัตราค่าบริการที่มีมาตรฐานและเป็นธรรม 51.89%
 • อันดับ 5 ให้ความสาคัญกับพฤติกรรม ความสุภาพ มารยาทของคนขับ 49.75%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)