กรมปศุสัตว์ สั่งชะลอนำเข้าสัตว์ปีกเมืองผู้ดี หลังพบไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงระบาด

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจา เผยแพร่ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากสหราชอาณาจักร พ.ศ.2559 ระบุว่า ด้วยองค์การสุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organisation for Animal Health : OIE)ได้รายงานสถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5N8 (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) ในฟาร์มสัตว์ปีก ณ เมือง Lincolnshire สหราชอาณาจักร ซึ่งโรคระบาดสัตว์ ชนิดดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้าย สัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคหรือซากสัตว์ซึ่งป่วยหรือตายโดยโรคระบาดดังกล่าวไปยังท้องที่ต่าง ๆและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดชนิดดังกล่าว มีโอกาสแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ปีกรวมถึงสุขภาพของประชาชนในประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีก จำพวกนก ไก่ เป็ด ห่านน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ ไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์ รวมถึงซากสัตว์ปีกดังกล่าว ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหราชอาณาจักร ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับเป็นเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์

 

ที่มา มติชนออนไลน์