ผังภูมิสถาปัตย์ ‘พระเมรุมาศ’ สุดวิจิตร สื่อโครงการพระราชดำริ ในหลวง ร.9

ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ซึ่งเป็นผู้ที่กำหนดการวางผังที่ตั้ง และออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุเบื้องต้น เปิดเผยว่า สำนักสถาปัตยกรรม ได้จัดทำภาพ 3 มิติภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ที่แสดงถึงผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม โดยมีโครงการในพระราชดำริต่างๆ เกี่ยวกับ หญ้าแฝก ข้าว การขุดบ่อแก้มลิง กังหันชัยพัฒนา ฝายน้ำล้น ต้นยางนา(ไบโอดีเซล) ต้นมะม่วงมหาชนก ดอกหน้าวัวสีชมพู ที่พระราชทานให้แก่ประชาชนได้อยู่ดีกินดี โดยที่ในส่วนของนาข้าว จะเป็นการออกแบบเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นเป็นเลขเก้าไทยสีดินทอง เป็นเชิงสัญลักษณ์สื่อว่าพระเมรุมาศที่สร้างขึ้น ถวายให้กับในหลวง รัชกาลที่ 9

ที่มา มติชนออนไลน์