สายออมเช็กเลย! ออมสิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปี รับดอกเบี้ยสูงสุด 5%

สายออมเช็กเลย! ออมสิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปี รับดอกเบี้ยขั้นบันไดสูงสุด 5%

วันที่ 25 ก.ค. 2565 ธนาคารออมสิน เปิดรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปี เฉพาะบุคคลธรรมดา ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด รับดอกเบี้ยสูง จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และไม่เสียภาษี โดยธนาคารเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

จุดเด่น ของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปี เพื่อเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อผลตอบแทนเพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต เพื่อควบคุมการใช้เงินได้มากขึ้น และบริการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ เพื่อเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทน ที่น่าพึงพอใจ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

เงื่อนไขการฝาก

 • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • เมื่อฝากครบ 2.5 ปี ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

การคำนวณ-ลงรับดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย Step Up ดังนี้

 • เดือนที่ 1-6 ร้อยละ 0.625 ต่อปี
 • เดือนที่ 7-12 ร้อยละ 1.00 ต่อปี
 • เดือนที่ 13-18 ร้อยละ 1.25 ต่อปี
 • เดือนที่ 19-24 ร้อยละ 1.25 ต่อปี
 • เดือนที่ 25-30 ร้อยละ 5.00 ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.83 ต่อปี

(เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.15 ต่อปี)

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 2.5 ปี จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

ครบระยะเวลาฝากแล้วทำอย่างไร

 • เมื่อครบระยะเวลาฝากแล้ว ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก