เครื่องแพ็คข้าวอินทรีย์ระบบสุญญากาศ ตัวช่วยยืดอายุการบริโภคได้

ข้าวอินทรีย์ (Organic rice) เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic agriculture หรือ Organic Farming) ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ต่างๆ เช่น ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืชสารป้องกันกำจัดโรคแมลงและสัตว์ศัตรูข้าว ในทุกขั้นตอนการผลิต และในระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต
หากมีความจำเป็นจะแนะนำให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติและสารสกัดจากพืชที่ไม่มีพิษต่อคนหรือไม่มีสารพิษตกค้างปนเปื้อนในผลิตผลในดินและน้ำในขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพดีปลอดภัยจากอันตรายสารตกค้างอีกทั้งยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรไทย

เมื่อได้ข้าวที่ดีมีคุณภาพแล้ว การเก็บรักษาก็มีความสำคัญเช่นกัน ยิ่งเก็บรักษาดีก็ยิ่งยืดอายุการบริโภคได้ยาวนานขึ้น
นายฉัตรชัย จินา และนายธนชาติ บุญเรืองขาว นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรธรรมราช ไสใหญ่ จึงคิดไอเดียสร้าง  เครื่องแพ็คข้าวอินทรีย์ระบบสุญญากาศ ขึ้น โดยมีอาจารย์บัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี เป็นที่ปรึกษา เพื่อใช้ในการแพ็คข้าวอินทรีย์ ทดแทนการแพ็คกิ้งแบบเดิมที่ไม่สามารถเก็บรักษาข้าวอินทรีย์ได้เป็นระยะเวลานานเนื่องจากไม่ได้แพ็คแบบสุญญากาศ

2

เมื่อบรรจุเมล็ดข้าวจึงเกิดการบีบอัดทำให้เกิดรอยรั่ว และยังทำให้มีตัวมอดซึ่งชอบอาศัยอยู่ในข้าวสารตามมาอีกด้วย
สำหรับเครื่องแพ็คข้าวอินทรีย์ระบบสุญญากาศราคาประมาณ หนึ่งหมื่นบาท ซึ่งมีราคาถูกกว่าตามโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่วางจำหน่าย ควบคุมการเปิด /ปิด โดยใช้สวิทซ์แบบโยก เครื่องปั๊มสุญญากาศแบบโรตารี ชุดโซ่ล่าเซลล์ ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ 120 W จำนวน 4 แผง และแบตเตอรี่จำนวน 3 ลูก ซึ่งสามารถซีลสุญญากาศพร้อมกันได้ถึงครั้งละ 2 กิโลกรัม และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้เท่ากับ 253.82 บาท ต่อเดือน คิดค่าใช้จ่ายเท่ากับ 3,405.96 ต่อปี ซึ่งสามารถตอบสนองตรงตาม ความต้องการของทางชุมชน ปัจจุบัน สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบเครื่องแพ็คข้าวอินทรีย์ระบบสุญญากาศ ให้แก่ประธานกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลนายหาญ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ นายฉัตรชัย จินา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรธรรมราช ไสใหญ่ โทรศัพท์ 08-8862-1228