หนุนใช้พลังงานสะอาด ดันสตาร์ตอัพสร้างนวัตกรรม ช่วยอุตสาหกรรมไทย

หนุนใช้พลังงานสะอาด ดันสตาร์ตอัพสร้างนวัตกรรม ช่วยอุตสาหกรรมไทย

คุณนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำการผลิตไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน เผยว่า บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักดีว่าภาวะโลกร้อนจากการเกิดก๊าซเรือนกระจกกำลังเป็นความเสี่ยงของทุกประเทศทั่วโลก จึงมุ่งสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

โดยบริษัทวางนโยบายที่จะลดการปล่อยคาร์บอน ก้าวสู่องค์กรที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emission ในปี 2050 (พ.ศ. 2593) สอดคล้องกับภาพรวมในปัจจุบันของทิศทางพลังงานโลก ที่ต่างมุ่งไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน ร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net-Zero) ตามวาระการประชุมระดับโลก COP26

บี.กริม เพาเวอร์ เดินหน้าสู่เป้าหมายองค์กรปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ โดยจะดำเนินการภายใต้กรอบที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1. มุ่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด และการใช้พลังงานทดแทน อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่ง (Solar Rooftop) 2. การใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาร่วมบริหารจัดการในการผลิตพลังงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ 3. มุ่งมั่นลดการผลิตคาร์บอน ด้วยการศึกษาความเป็นไปได้และมองหานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดคาร์บอน

อาทิ Carbon Capture and Storage และการสร้างโครงข่ายการซื้อขาย Renewable Energy Certificate (REC) และคาร์บอนเครดิตให้สำเร็จเป็นรูปธรรม พร้อมสนับสนุนการปลูกป่าเพื่อร่วมเป็นพลังในการดูดซับคาร์บอนตลอดจนการร่วมสนับสนุนสตาร์ตอัพเพื่อร่วมยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานดิจิทัล และสร้างระบบนิเวศของธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน

คุณนพเดช กล่าวต่อว่า ธุรกิจผลิตไฟฟ้าถือว่ามีบทบาทสำคัญในการร่วมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization) บี.กริม เพาเวอร์ จึงมีนโยบายสนับสนุนการสร้างสตาร์ตอัพด้านพลังงาน เพื่อร่วมพลิกโฉมนวัตกรรมพลังงานของประเทศไทยและลดการปล่อยคาร์บอน จึงมีความสนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ “Decarbonize Thailand Startup Sandbox” หรือ DTS ร่วมมือกันสร้างสตาร์ตอัพค้นหาโซลูชั่นลดคาร์บอน

คุณนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

และผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ให้สำเร็จ ซึ่งภาพรวมของประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความร่วมมือสร้างเครือข่ายต่างๆ ในการสร้างนวัตกรรมสำหรับการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบใหม่

“ปีนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจในไทยครบรอบ 144 ปีแล้ว มีปรัชญาที่ยึดถือมาตลอดคือ การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี การร่วมสร้างคุณค่าให้แก่สังคมในรูปแบบ Sustainable Utility Solution Provider ด้วยการผลิตพลังงานที่มีคุณภาพสูงและบริการแบบครบวงจร พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลกต่อไป” คุณนพเดช ทิ้งท้าย