ข่าวดี!”กรมส่งเสริมเกษตรฯ”เร่งจ่ายค่าเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้3พันบาท/ครัวเรือน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการระดมเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ซึ่งขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัย ณ วันที่ 16 มกราคม 2560 จำนวน 10 จังหวัด มีเกษตรกรผู้ปลูกพืชได้รับผลกระทบ กว่า 449,524 ราย และคาดว่ามีพื้นที่เสียหาย 1,055,090 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 273,372 ไร่ พืชไร่ 46,353 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 735,365 ไร่ และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย และให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และอำนวยความสะดวกในการแจ้งความเสียหาย รวมทั้งการตั้งครัวปรุงอาหารแจกผู้ประสบภัย ประสานการให้ความช่วยเหลือ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ

นายสมชาย กล่าวว่า สำหรับเรื่องเร่งด่วนที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการแล้ว ในส่วนกลาง คือ “การตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร” เพื่อคอยเป็นหน่วยประสาน การรับบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ เปิดสายตรงโทรศัพท์ รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ประสบอุทกภัยหรือต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ สำหรับในส่วนภูมิภาค ได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ เปิด “ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ด้านการเกษตร” ขับเคลื่อนงานเชิงรุก ในพื้นที่พร้อมทั้ง ให้เกษตรกรแจ้งความเหลือรวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ประสบภัยด้านพืชได้โดยตรง

นายสมชาย กล่าวว่า สำหรับการช่วยเหลือที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นกรมส่งเสริมการเกษตร สรุปผลการดำเนินงานได้ คือ 1.การช่วยเหลือเร่งด่วนตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ครัวเรือนละ 3,000 บาท ขณะนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัด และอำเภอ ได้บันทึกข้อมูลในระบบแล้ว จำนวนเกษตรกร 453,571 ครัวเรือน งบประมาณ 1,360.71 ล้านบาท และกรมฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง สามารถส่งข้อมูลแล้ว จำนวน 7,112 ครัวเรือน วงเงิน 21.34 ล้านบาท 2.จะสำรวจความเสียหายตามหลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรตามระเบียบกระทรวงการคลัง ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งตามหลักเกณฑ์ กรณีข้าว หากเสียหายได้ไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ ไร่ละ 1,148 บาท พืชสวน ไร่ละ 1,690 บาท ทั้งนี้ แนะนำให้ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและคาดว่าพื้นที่จะเสียหาย ถ่ายภาพแปลงเสียหายไว้เป็นหลักฐาน และเร่งรัดให้สำนักงานเกษตรอำเภอ สำรวจความเสียหาย 3.จะเปิดศูฯย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบปัญหาอุทกภัยในระยะต่อไป เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการฟื้นฟูการเกษตรและอบรมความรู้เพื่อสร้างอาชีพ และผลิตพืชอาหารในการบริโภคในครัวเรือนเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งกำชับให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะบูรณาการช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงต่อไป