สกว.-สกอ.ประกาศเกียรติคุณ14นักวิจัยผลงานเด่น เข็นงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างร่วมสร้างประเทศไทย 4.0

สกว. จับมือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. มอบรางวัลเชิดชู 14 นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น จาก 8 สถาบัน โดยปีนี้มหิดลและ มช. กวาดไปสถาบันละ 3 รางวัล ด้านรองนายกรัฐมนตรี ฝากความหวัง นักวิจัยช่วยกันนำผลงานวิจัยไปต่อยอดพัฒนาประเทศไทย 4.0

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เปิดการประชุมและปาฐกถานำเรื่อง “ความคาดหวังของการสร้างชาติโดยการวิจัย” ในงาน “นักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 16 พร้อมมอบรางวัล 2017 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award และ 2017 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award โดยมีนักวิจัยร่วมงาน 1,100 คน

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยว่า สกว. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดมอบรางวัลดังกล่าวแก่ 14 นักวิจัยที่มีผลงานโดด เด่น เพื่อเชิดชูเกียรติแก่วุฒิเมธีวิจัย สกว. ตลอดจนนักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีผลงานวิจัยจากโครง การที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ดีเยี่ยม ทั้งคุณภาพของงานวิจัย ตลอดจนผลกระทบต่อวงวิชาการ และสังคม เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป
“นักวิจัยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ เป็นนักวิจัยวุฒิเมธีวิจัย สกว. 3 ท่าน นักวิจัยรุ่นกลาง 5 ท่าน และนักวิจัย รุ่นใหม่ 6 ท่าน ในสาขาต่างๆ จาก 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย มหิดล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลมากสุด คือ สถาบันละ 3 รางวัล” ผู้อำนวยการ สกว. กล่าว
สำหรับรางวัล 2017 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award เป็นรางวัลที่ได้รับ การสนับสนุนจากบริษัท คลาลิเวท อนาลิทิคส์ (Clarivate Analytics) เป็นปีที่สอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่อง นักวิจัยที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย เชิดชูผลงานการวิจัยที่โดดเด่น และมีคุณูปการในสาขาที่นักวิจัยเชี่ยวชาญ พิเศษ รวมถึงผลกระทบเชิงบวกที่ผลงานวิจัยดังกล่าวมีต่อสาธารณชนในประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ มีนักวิจัยที่ได้รับ รางวัลนี้รวม 3 ท่าน ส่วนรางวัล 2017 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards ได้รับการสนับสนุนจากสำนัก พิมพ์เอลเซอร์เวียร์ (Elsevier) ซึ่งผู้ได้รับรางวัลนี้เป็นกลุ่มนักวิจัยรุ่นกลาง 5 ท่าน และนักวิจัยรุ่นใหม่ 6 ท่าน
“วิธีการคัดเลือกงานวิจัยนั้น ทาง สกว. จะเปิดโอกาสให้นักวิจัย ส่งบทความวิจัยที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนจาก สกว. และใช้ตัวชี้วัดด้านจำนวนบทความที่มีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และ การอ้างอิง รวมไปถึงผลกระทบในเชิงวิชาการ ก่อนจะนำไปประเมินความเป็นไปได้ของคุณประโยชน์ที่มีต่อ สังคมโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สกว.” ผู้อำนวยการ สกว. กล่าว
ทั้งนี้งานประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่…พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” เป็นงานประชุมประจำปีของ สกว. จัดขึ้น เพื่อให้นักวิจัยได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานวิจัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากนักวิจัยอาวุโส อีกทั้งเผยแพร่ผลงานของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลสู่สาธารณะ ซึ่งในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2560 ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานการวิจัย ของนักวิจัยรุ่นใหม่ และรุ่นกลางในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ และจัดแสดงผลงานการวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
สกว.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยที่สำคัญในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาชุมชน ทางด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสูง ด้วยการจัดหาทุนวิจัยและให้ความช่วยเหลือแก่นักวิจัย ในการบริหารจัดการ งานวิจัย ขณะที่ สกอ. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยกำกับ ดูแลสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอกรวม 170 แห่ง การที่ สกว. และ สกอ. ได้สนับสนุนรางวัล ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier และบริษัท Clarivate Analytics นี้ จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนายกระดับ คุณภาพงานวิจัยของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นฐานของนวัตกรรมในอนาคต รวมถึงการสร้างการยอมรับต่อผลงาน วิจัยของประเทศไทยในเวทีโลก เพื่อตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์ของชาติในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย และการสร้างฐานความรู้เพื่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน