ไม่ต้องค้ำ! ออมสิน ผุด สินเชื่อเพื่อคุณ ช่วยฟื้นฟูอาชีพ หลังวิกฤตโควิด-19

ไม่ต้องค้ำ! ออมสิน ผุด สินเชื่อเพื่อคุณ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ในการดำรงชีพ- ฟื้นฟูอาชีพ หลังวิกฤตโควิด-19

เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน เผยข่าว ธนาคารออมสิน ปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่ สินเชื่อเพื่อคุณ สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำ 10,000 บาทขึ้นไป โดยรายละเอียด คือ

– มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

– มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

– ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน

– เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  • ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
  • เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

– สำหรับผู้มีรายได้ประจำ 10,000 บาทขึ้นไป

– อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน (ร้อยละ 15 ต่อปี) แบบลดต้นลดดอก

– ไม่ต้องใช้หลักประกัน

– วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาท

– ระยะเวลา 2 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัครได้ที่ เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน