จะเป็นลม! 1 ก.ค. ก๊าซหุงต้ม LPG ขึ้นราคา แตะถังละ 378 บาท

ขึ้นอีก! กบง. เคาะราคา ก๊าซหุงต้ม LPG ขึ้น กก.ละ 1 บาท ดันราคาถัง 15 กก. แตะ 378 บาท เริ่ม 1 ก.ค.นี้ พร้อมให้ส่วนลด ค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 3 เดือน 

เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานข่าว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ว่า

ที่ประชุม กบง. มีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน ด้วยจากสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างรัสเซียและยูเครนในปัจจุบันได้ส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกอยู่ในระดับสูงและมีความผันผวนอย่างรุนแรง

ดังนั้น ที่ประชุมอนุมัติปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ภาคครัวเรือน ในอัตรา 1 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) จากราคาเดิมของเดือนมิถุนายน 2565 ที่ 363 บาทต่อถัง 15 กก. เป็น 378 บาทต่อถัง 15 กก. ต่อเนื่องอีก 3 เดือน เดือนละ 1 บาทต่อกก. เริ่ม ก.ค.-ก.ย. นี้

ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อพิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซ LPG ต่อไป และมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ประสาน ปตท. ขอความร่วมมือขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ ปตท. ดำเนินการอยู่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ขณะที่ การปรับขึ้นราคาค่าก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือนในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งถือเป็นการช่วยลดภาระสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ที่ยังอุดหนุนอยู่ทุกเดือนประมาณเดือนละ 1,500-1,600 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันบัญชี LPG ติดลบถึง 36,515 ล้านบาท

นายกุลิศ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันต้นทุนจริงของราคาก๊าซแอลพีจีอยู่ที่ประมาณ 450 บาทต่อถัง 15 กก. ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ 363 บาทต่อถัง 15 กก. เพราะขึ้นมาแล้ว 3 ครั้ง ใน 3 เดือน คือ เดิมตรึงราคา 318 บาทต่อถัง 15 กก. เดือนเมษายน 2565 ขึ้นเป็น 333 บาทต่อถัง 15 กก. เดือนพฤษภาคม 2565 ที่ราคา 348 บาทต่อถัง 15 กก. และเดือนมิถุนายน 2565 ราคา 363 บาทต่อถัง 15 กก. หากขึ้นกรกฎาคม 2565 จะเป็น 378 บาทต่อถัง 15 กก. เดือนสิงหาคม 2565 เป็น 393 บาท และเดือนกันยายน 2565 เป็น 408 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันให้เป็นไปตามสัดส่วนการผสมของกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

ดังนี้ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 7 โดยปริมาตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 10 โดยปริมาตร และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 20 โดยปริมาตร อีกทั้งยังขอความร่วมมือจากผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลหมุนเร็วไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร

ซึ่งมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง นำเสนอคณะกรรมการ กบน. ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการบริหารจัดการอัตราเงินกองทุนน้ำมันฯ เพื่อให้ค่าการตลาดของน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลหมุนเร็วแต่ละชนิดไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร และมอบหมายให้ ธพ. ออกประกาศ ธพ. เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบ

นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม แก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 3 เดือน ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565

โดยมอบหมายให้ ธพ. จัดทำคำขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้สำหรับดำเนินโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565 สำหรับผู้ใช้สิทธิ 4,000,000 ราย รวมเงินงบประมาณ 220,000,000 บาท

ส่วนมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาก๊าซ NGV ที่ปรับตัวสูงขึ้น ให้กระทรวงพลังงานขอความอนุเคราะห์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม และคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV โครงการเอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565

“LPG วันที่ 1 ก.ค. 65 นี้ จะปรับราคามาอยู่ที่ 378 บาท ต่อถัง 15 กิโลกรัม ส่วนเดือน ส.ค. ก็จะขึ้นราคาอีก 15 บาท เป็น 393 บาท และเดือน ก.ย. ก็จะปรับราคาขึ้นเป็น 408 บาท ซึ่งราคาในตลาดโลกอยู่ที่ราว 460 บาท/ถัง ต้องขอเรียนว่า ในประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศราคาสูงถึง 500 บาท/ถัง ส่วนตลาดโลก แม้ตอนนี้ ราคา LPG ลดลง กันยายนเป็นต้นไป คงต้องดูสถานการณ์พลังงานโลกว่าจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งต้องประเมินตามสถานการณ์

ขณะนี้ทำได้เพียงพยากรณ์ ประเมิน ซึ่งดูจาดตลาดโลก ณ ขณะนี้ เรียนตรงๆ ว่ายังไม่มีปัจจัยบวก เพราะตอนนี้เป็นหน้าร้อน แต่เมื่อถึงเดือนกันยายนเเล้วต่างประเทศจะเริ่มหนาวต้องดูอีกที ดังนั้น ที่ทำได้ตอนนี้คือพยากรณ์ฤดูกาล อากาศ แนวโน้มการใช้ ปัจจัยต่างๆ ต้องประเมินต่อไป อย่างไรก็ตาม ต้องขอให้กรมศุลกากรช่วยดูหากมีการลักลอบขายไปยังเพื่อนบ้านด้วย” นายกุลิศ กล่าว