“วีซ่าเร่งด่วนสำหรับแรงงานฝีมือ” โอกาสคนขยัน จะจบอะไรมา ก็ทำงานที่เยอรมนีได้! 

“วีซ่าเร่งด่วนสำหรับแรงงานฝีมือ” โอกาสคนขยัน จะจบอะไรมา ก็บินลัดฟ้า ทำงานที่เยอรมนีได้! 

ใครที่กำลังหางาน หรือมีความฝันอยากไปทำงานที่ต่างประเทศ หนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยม คือ เยอรมัน ซึ่ง สถานฑูตเยอรมันนี ได้เผยแพร่ ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับขั้นตอนการขอวีซ่าเร่งด่วนสำหรับแรงงานฝีมือ คือการได้รับอนุมัติล่วงหน้าจาก สำนักงานทะเบียนคนต่างด้าวในเยอรมนี (Ausländerbehörde) (ไม่ใช่สำนักงานจัดหางานแห่งสหพันธรัฐ)(Bundesagentur für Arbeit)

นายจ้างเท่านั้นที่จะสามารถทำการยื่นขอเอกสารการอนุมัติล่วงหน้านี้ได้ หากคุณยังไม่ได้รับการอนุมัติเบื้องต้นจากสำนักงานทะเบียนคนต่างด้าว โปรดศึกษาคำแนะนำสำหรับวีซ่าเพื่อการทำงานอื่นๆ

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ :

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa (วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี) ที่กรอกข้อความเป็นภาษาเยอรมันครบถ้วน และลงชื่อด้วยมือ 2 ชุด รวมทั้งลงนามในเอกสารรับทราบข้อกำหนดตามมาตรา 53 และ 54 ของกฎหมายว่าด้วยการมีถิ่นพำนักอยู่ในเยอรมนี (Antragsformular) ;

 1. รูปถ่ายปัจุบันแบบไบโอเมตริก 3 ใบ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และมีพื้นหลังเป็นสีขาวขนาด 45×35 มิลลิเมตร
 • กรุณาติดรูปถ่ายในแบบฟอร์มคำร้อง (แม้จะมีข้อความว่า “ห้ามติด” ในแบบฟอร์ม) และนำรูปถ่ายใบที่สามติดตัวมาด้วย

3. หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุพร้อมใช้งาน พร้อมสำเนา 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล)

 • หนังสือเดินทางต้องมีการลงชื่อโดยผู้ถือและต้องมีหน้าว่าง เหลืออย่างน้อย 3 หน้า

4. ประกันสุขภาพพร้อมสำเนา 2 ชุด สามารถแสดงหลักฐานประกันสุขภาพ หลังจากที่วีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว ประกันสุขภาพตามกฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อมีการจ้างงานที่มีถิ่นพำนักอยู่ในเยอรมนีและเมื่อเริ่มสัญญาจ้าง หากคุณเดินทางเข้าประเทศมาก่อนเริ่มงาน คุณต้องทำประกันสุขภาพส่วนตัว จนกว่าสัญญาจ้างจะเริ่มต้นขึ้น

5. หนังสืออนุมัติล่วงหน้าจากสำนักงานทะเบียนคนต่างด้าวพร้อมสำเนา 2 ชุด

6. เอกสารฉบับจริงทั้งหมด ที่ใช้ในการยื่นขออนุมัติเบื้องต้น พร้อมด้วยสำเนา อย่างละ 2 ชุด (ของทุกเอกสาร)

 • สัญญาจ้างงานหรือข้อเสนองานที่มีผลผูกพัน
 • หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาหรือใบปริญญา ที่สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
 • หลักฐานแสดงทักษะทางภาษาที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการขอเข้าประเทศ ถ้ามี
 • สำหรับคู่สมรสที่เดินทางพร้อมกัน ให้ยื่นทะเบียนสมรส (โปรดศึกษาเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าติดตามคู่สมรส โดยจะต้องทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้ามาด้วย)
 • สำหรับบุตรที่เดินทางพร้อมกัน ให้ยื่นสูติบัตร (โปรดศึกษาเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าเพื่อนำบุตรไปพำนักในเยอรมนี โดยจะต้องทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้ามาด้วย)

โปรดศึกษาข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ :

1. ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายการเข้าเมืองของแรงงานฝีมือ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ : (Informationen)

2. ขั้นตอนการขอวีซ่าเร่งด่วน สำหรับแรงงานมีฝีมือ มีสำหรับบุคคลดังต่อไปนี้ :

 • แรงงานฝีมือที่จบอาชีวศึกษา
 • แรงงานฝีมือที่มีวุฒิปริญญา
 • แรงงานฝีมือขั้นสูง
 • นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์
 • ผู้บริหาร
 • ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพ
 • มาตรการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจากต่างประเทศที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิของประเทศเยอรมนี

3. ทันทีที่นายจ้างของคุณได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากสำนักงานทะเบียนคนต่างด้าวในเยอรมนี คุณสามารถทำการนัดหมายกับสถานทูตเพื่อยื่นขอวีซ่า ซึ่งจะต้องดำเนินการภายใน 3 สัปดาห์

4. หากคุณได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากสำนักงานจัดหางานแห่งสหพันธรัฐ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ไม่สามารถนำไปใช้ได้ในกรณีนี้ โปรดศึกษาคำแนะนำสำหรับวีซ่าเพื่อการทำงานอื่นๆ

5. แรงงานที่มีฝีมือที่ยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก ตามมาตรา 18a หรือมาตรา18b วรรคหนึ่ง

ของกฎหมายว่าด้วย การมีถิ่นพำนักอยู่ในเยอรมนีเป็นครั้งแรกและมีอายุ 45 ปีบริบูรณ์ในเวลาที่ได้รับการอนุมัติ จะต้องได้รับเงินเดือน 55% ของเกณฑ์รายได้ประจำปี สำหรับการประกันบำนาญทั่วไป (สำหรับปี ค.ศ. 2022 คือ 3,877.50 ยูโรต่อเดือน หรือ 46,530 ยูโรต่อปี) หรือแสดงหลักฐานของเงินบำนาญที่เพียงพอ เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นที่สมเหตุสมผล

6. หากหลักฐานและข้อกำหนดต่างๆ ของการขอวีซ่าเพื่อติดตามไปอยู่กับครอบครัวครบถ้วนและได้ทำการยื่นขอเข้ามาในเวลาเดียวกัน ขั้นตอนการขอวีซ่าเร่งด่วนสำหรับแรงงานฝีมือ จะครอบคลุมคู่สมรสและบุตรของแรงงานด้วย

7. ในบางกรณี อาจมีการร้องขอเอกสารอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในคำแนะนำนี้เพิ่มเติมในวันยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือระหว่างการพิจารณา

8. เอกสารทั้งหมดที่ไม่ได้เป็นภาษาเยอรมัน จะต้องมีคำแปลภาษาเยอรมันแนบมาด้วย : รายชื่อผู้รับแปลเอกสารที่ได้รับอนุญาตจากศาลในประเทศเยอรมนี มีแจ้งไว้บนเว็บไซต์ของสถานทูตที่นี่ Dolmetscher- und Übersetzerliste

9. หนังสือเดินทางและประกันสุขภาพไม่ต้องทำการแปล

10. สำหรับเอกสารราชการการรับรองเอกสาร และเอกสารจากศาล : โปรดศึกษาข้อมูลจากคำแนะนำเรื่องการรับรองความถูกต้องของเอกสารและขั้นตอนต่างๆ ได้ที่นี่ Legalisationund Legalisationsersatzverfahren

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเอกสารของประเทศเยอรมนีหรือประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป

11. การแสดงเอกสารตัวจริงต้นฉบับพร้อมคำแปลภาษาเยอรมัน จะต้องมีสำเนาอย่างละ 2 ชุ

12. กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ หากยื่นเอกสารไม่ครบนั้น วีซ่าของท่าน สามารถถูกปฏิเสธได้

รายการตรวจสอบ : รายการนี้ใช้เพื่อตรวจสอบและเตรียมเอกสารในการยื่นคำร้องเท่านั้น

โปรดจัดเรียงเอกสารทั้งหมดเป็น 2 ชุดตามลำดับ ดังต่อไปนี้

เอกสารชุดที่สามประกอบด้วย เอกสารตัวจริงทั้งหมด (เอกสารส่วนตัว ประกาศนียบัตรและวุฒิการศึกษา หนังสือเดินทาง ฯลฯ) ตามลำดับ คุณจะได้รับเอกสารตัวจริงคืนทันที หลังจากผ่านการตรวจสอบจากแผนกวีซ่าแล้ว

1. รูปถ่าย (สำหรับเอกสารชุดที่สามเท่านั้น)

2. แบบฟอร์มคำร้องที่ติดรูปถ่ายมาแล้ว (สำหรับเอกสารชุดแรกและชุดที่สองเท่านั้น)

3. หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) และใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ส่าหรับประเทศไทย ถ้ามี

4. เอกสารอนุมัติล่วงหน้า พร้อมเอกสารอื่นๆ ดังต่อไปนี้ :

 • สัญญาจ้างงานหรือข้อเสนองาน
 • หลักฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
 • หลักฐานแสดงทักษะทางภาษา ถ้ามี
 • หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี

5. ประกันสุขภาพ ถ้ามี

เอกสารฉบับนี้ จะมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ ดังนั้น ไม่สามารถยึดเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องเรียกเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม

*****************************************

การสงวนสิทธิ์ :

รายละเอียดในเอกสารฉบับนี้ มาจากข้อมูลที่สถานทูตฯ มีอยู่ ณ วันที่จัดทำเอกสารนี้ สถานทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบและการเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทางกฎหมายจากเอกสารฉบับนี้

เอกสารอ้างอิง จาก สถานทูตเยอรมนี คลิก / คลิก