โบราณวัตถุ 10 ชิ้น ต้องชม ในหมู่พระวิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

โบราณวัตถุ 10 ชิ้น ต้องชม ในหมู่พระวิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

กรมศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการถาวร “ประณีตศิลป์สยาม ณ หมู่พระวิมาน พระราชวังบวรสถานมงคล” จัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นเอก ศิลปะช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์พระราชวังบวรสถานมงคล พร้อมแนะนำโบราณวัตถุ 10 ชิ้นต้องชมในหมู่พระวิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้แก่

1. พระที่นั่งพุดตานฝ่ายพระราชวังบวร (พระที่นั่งพุดตานวังหน้า) ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 จัดแสดง ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติกรมพระราชวังบวรสถานมงคล มุขกระสัน

2. พระที่นั่งราเชนทรยาน ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จัดแสดงอยู่ที่ ห้องราชยานคานหาม พระที่นั่งภิมุขมณเฑียร

3. กลองวินิจฉัยเภรี สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 สำหรับร้องทุกข์ถวายฎีกา จัดแสดง ณ ห้องพระแท่นราชบัลลังก์และพระโธรน พระที่นั่งวายุสถานอมเรศ

4. ศีรษะหุ่นพระยารักน้อย พระยารักใหญ่ ศิลปะรัตนโกสินทร์ แกะสลักจากไม้รัก เป็นฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 จัดแสดง ณ ห้องนาฏดุริยางค์ พระที่นั่งทักษิณาภิมุข

5. แพลงสรงจำลอง ศิลปะรัตนโกสินทร์ ทำด้วยเงินกะไหล่ทองกับนาก สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ทรงสร้างถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธีลงสรง เมื่อพุทธศักราช 2429 จัดแสดง ณ ห้องโลหศิลป์ พระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข

6. สัปคับ สัปคับจำหลักงาช้าง สมัยรัตนโกสินทร์ ฝีมือช่างล้านนา ต้นพุทธศตวรรษที่ 25 (150 ปีมาแล้ว) จัดแสดง ณ ห้องสัปคับ พระที่นั่งปฤษฎางคภิมุข

7. ประตูพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2365 จัดแสดง ณ ห้องเครื่องไม้จำหลัก มุขเด็จทิศตะวันตก

8. ฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 สมัยรัตนโกสินทร์ จัดแสดงอยู่ที่ ห้องอิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์ พระที่นั่งอุตราภิมุข

9. ฉากไม้ลงรักประดับมุกพระพุทธเจ้าปางห้ามญาติ ขนาบข้างด้วยพระอัครสาวก ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่ ห้องเครื่องประดับมุก พระที่นั่งพรหมเมศธาดา

10. กลองสำหรับพระนคร สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 (200 ปีมาแล้ว) จัดแสดง ณ ห้องศัสตราวุธ พระที่นั่งบูรพาภิมุข

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการถาวร “ประณีตศิลป์สยาม ณ หมู่พระวิมาน พระราชวังบวรสถานมงคล” เวลา 09.00-16.00 น. ทุกวัน (ปิดวันจันทร์และอังคาร) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อัตราค่าเข้าชม คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2224 1402 และ 0 2224 1333