เร่งสร้างต้นแบบ สถานบริบาลผู้สูงอายุครบวงจร วิสาหกิจเพื่อสังคม ที่พึ่งผู้สูงวัยไทย

เร่งสร้างต้นแบบ สถานบริบาลผู้สูงอายุครบวงจร วิสาหกิจเพื่อสังคม ที่พึ่งผู้สูงวัยไทย

ปี 2565 ประเทศไทย เข้าสู่ สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และคาดว่าในปี 2576 จะเข้าสู่การเป็น “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” (Super-aged Society) คือมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในอัตราร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง จึงได้ร่วมกับภาคเอกชนพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) อย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างต้นแบบให้ตอบรับกับโจทย์ สังคมสูงอายุไทย

ศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ในปัจจุบันพบว่าสถานบริบาลผู้ป่วยสูงอายุไทยที่มีภาวะพึ่งพา (Nursing Homes) ทั้งในภาครัฐและเอกชนนั้น ยังมีปัญหาในด้านการวางแผนจัดการ หรือออกแบบการดูแลในผู้ป่วยสูงอายุ กลุ่มที่มีโรคมาก เปราะบาง และ/หรือสมองเสื่อม

โดยทั่วไป สถานบริบาลผู้ป่วยสูงอายุ มักมุ่งเน้นให้การดูแลในด้านสุขอนามัย และด้านการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น อาบน้ำ ขับถ่าย รับประทานอาหาร การเคลื่อนไหวเป็นหลัก แต่ยังมิได้มีการวางแผน หรือออกแบบการดูแลที่มุ่งเน้นในด้านการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ภาวะพึ่งพา หรือภาวะติดเตียง

นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ป่วยสูงอายุไทย กลุ่มที่มีโรคซับซ้อน ยังมิได้มีการวางแผนการดูแลรักษาเฉพาะด้าน โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatric Medicine) และการบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care and Hospice) ซึ่งได้แก่ ผู้ป่วยสูงอายุไทยที่มีภาวะสมองเสื่อมที่มีปัญหาในด้านอารมณ์และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โรคมะเร็งมีอาการเจ็บป่วยในระยะสุดท้าย และ/หรือใกล้เสียชีวิต

ต้นแบบ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมกับภาคเอกชน มุ่งสร้างต้นแบบของสถานบริบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา โดยพัฒนาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อสร้างสถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดี (Ramathibodi Nursing Home) โดยมุ่งดำเนินการเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการบริบาลที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล ทัดเทียมนานาอารยประเทศ และสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ในทุกสถานะสุขภาพ ของผู้ป่วยสูงอายุไทย

ซึ่งจะให้การบริบาลที่ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มที่มีโรคน้อยและช่วยเหลือตนเองได้ดี กลุ่มที่มีโรคมากเปราะบางและมีภาวะพึ่งพา กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลยและมีภาวะติดเตียง ไปจนถึงกลุ่มที่เจ็บป่วยในระยะสุดท้าย และ/หรือใกล้เสียชีวิต

สถานบริบาลผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ มุ่งเป้าเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สูงอายุไทยให้ได้ตระหนักรู้ มีส่วนร่วมในการวางแผน และกำหนดเป้าหมายสำคัญในชีวิตของตนเองไว้ล่วงหน้า ให้มีหลักประกันที่มั่นคงในการบริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรและที่พักพิง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในยามบั้นปลายของชีวิต

ติดตามความคืบหน้าของโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) : สถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดี (Ramathibodi Nursing Home) ได้ทาง Facebook : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital