ก้าวสู่ปีที่ 7 กับการ พัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ ภายใต้ ความพอดี ตามศาสตร์พระราชา

ก้าวสู่ปีที่ 7 กับการ พัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ ภายใต้ ความพอดี พัฒนาตนเอง ธุรกิจและสังคมตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เนื่องด้วยโครงการพอแล้วดี The Creator ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ในการพัฒนานักธุรกิจไทยให้เติบโต พัฒนาภายใต้ ความพอดีทั้งกำไรทางธุรกิจ เกื้อกูลชุมชน เกื้อกูลโลก ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศาสตร์พระราชา (Sufficiency Economy Philosophy – SEP)

อันนำไปสู่ความเข้มแข็งของธุรกิจ สังคม และโลกในอนาคตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยในปีนี้โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท สมาร์ท คอส จำกัด

ซึ่งผู้สนับสนุนทั้งหมด ต่างเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจแบบพอแล้วดีตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะสามารถสร้างสรรค์ ขับเคลื่อน และพัฒนาธุรกิจ สังคม และโลกให้เติบโตไปด้วยกันอย่างแน่นอนเป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยเฉพาะในภาวะสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่โรคระบาดสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคนบนโลก

ปีนี้โครงการพอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 7 ได้เปิดรับสมัครนักธุรกิจรุ่นใหม่ หัวใจเกื้อกูลทั่วประเทศ และคัดเลือกเพียง 16 แบรนด์เท่านั้น เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training Workshop) เป็นระยะเวลารวมประมาณ 3 เดือน เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ อบรม และพัฒนาให้เกิดพอแล้วดี The Creator”

ที่จะเป็นผู้นำการสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ให้เกิดการดำเนินธุรกิจตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ร่วมกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

โดยนำทั้งสองศาสตร์มาประสานกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจที่สอดประสานกับวิถีชีวิตและแนวคิดของการทำธุรกิจในโลกใหม่ที่ไม่ได้มองเพียงแค่ผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจอย่างเดียว แต่ยังคำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และโลก พร้อมที่จะเป็นพลังธุรกิจที่จะขับเคลื่อนผลกำไรให้เกิดกับทั้งธุรกิจตน สังคม และโลก ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่จับต้องได้อย่างแท้จริง

ภายในงานจะมีการเสวนาในหัวข้อ การดำเนินธุรกิจภายใต้ความพอดีนำโดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการโครงการพอแล้วดี The Creator พร้อมผู้สนับสนุนโครงการฯ ทั้งยังมีการพูดคุยและแนะนำ พอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 7 อีกด้วย

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของโครงการพอแล้วดี The Creator เกิดจากแนวคิดที่ว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นนักธุรกิจที่เกื้อกูลคนอื่นได้ โดยทั่วไปคนชอบคิดว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำไร่ทำนาทำสวน

นึกถึงแต่เรื่องการทำเกษตร แต่ความจริงที่พระองค์ท่าน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนไว้ สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกรูปแบบของชีวิตและธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน และในปีนี้ทางโครงการฯ มีความมุ่งมั่นที่จะต่อยอดการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ หัวใจเกื้อกูลให้ขยายผลออกไปในวงกว้างทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

โดยวางแผนจัด พอแล้วดี สัญจร ขึ้นในเมืองหลักทางธุรกิจใน 4 ภูมิภาคของไทย อาทิ เชียงราย ตรัง สุโขทัย บึงกาฬ หรือ ขอนแก่น และจะจัดภายในเดือนกันยายน-ตุลาคม คาดว่าเริ่มเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฟังการอบรม ระยะเวลา 2 วันเต็ม

ประมาณต้นเดือนสิงหาคม เปิดรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ หัวใจเกื้อกูล ครั้งละไม่เกิน 25-30 แบรนด์ ซึ่งใน 2 วันของการอบรม จะเป็นการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการจริงในเรื่องการสร้างแบรนด์ผ่าน แบรนด์ โมเดล และการเข้าใจถึงหลักการสำคัญในการทำ Business Model Canvas (BMC) จากวิทยากรระดับประเทศ

โครงการพอแล้วดี The Creator” ได้จัดการอบรมมาแล้ว 6 รุ่น ส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่กว่า 120 แบรนด์ อาทิ ไร่สุขพ่วง จันทรโภชนา บ้านไร่ไออรุณ The Yard Hostel HOM Hostel & Cooking Club Hug Organic ข้าวธรรมชาติ ข้าวเพลงรัก ภูคราม Yano FolkCharm Kaspy Chew Green .ทวีฟาร์ม Dose BWILD ISAN บัวลอยกลมเกลียว madaraidee Greenery และอีกมากมาย  

ในฐานะพอแล้วดี The Creator” ผู้พร้อมจะเป็นผู้สานต่อศาสตร์พระราชา ทำให้สังคมและภาคธุรกิจได้ประจักษ์ว่า ความพอเพียงพอประมาณ และการเกื้อกูลอย่างสมดุลจะสามารถนำพาทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไปสู่ความเจริญก้าวหน้าร่วมกันได้ และปีนี้เป็นปีที่ 7 ที่โครงการพอแล้วดี The Creator” ได้จัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท สมาร์ท คอส ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการสร้างนักธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม และที่น่าประทับใจยิ่ง คือได้รับความร่วมมืออย่างสูงยิ่งจากวิทยากรระดับประเทศผู้ล้วนมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ การสร้างแบรนด์ การทำการตลาด ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมสังคม ผู้พร้อมสละเวลาและให้ความรู้ต่อผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

คุณธี-สุธีร์ ปรีชาวุฒิ เจ้าของสุธีร์ ออร์แกนิก ฟาร์ม .จันทบุรี พอแล้วดี The Creator รุ่น 1 กล่าวว่า แนวทางของโครงการพอแล้วดี The Creator คือแนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจด้วยศาสตร์พระราชา การเข้าโครงการพอแล้วดีทำให้เรารู้ว่าเราคือใคร สามารถเข้าใจตัวเอง เข้าใจบริบทสังคม และเข้าใจโลก ซึ่งยิ่งทำให้ธุรกิจของเราดำเนินไปแบบชัดเจนมากขึ้น การที่ผู้ประกอบการทุกคนได้มีโอกาสเข้าโครงการฯ คือการเพิ่มศักยภาพและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและธุรกิจของตนอย่างยั่งยืน

คุณชมพู่-กาญจนา ชนาเทพาพร ดีไซเนอร์สาวผู้ก่อตั้ง BWILD ISAN พอแล้วดี The Creator รุ่น 6 กล่าวว่า ครั้งหนึ่งเคยได้ฟังสัมภาษณ์พี่หนุ่ยแล้ว ทำให้ได้คิดว่าคนตัวเล็กๆ ก็สามารถทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้ จากความพยายามและความตั้งใจ

จึงสมัครเข้าร่วมโครงการ พอแล้วดี The Creator รุ่น 6 โดยหอบความตั้งใจที่จะเปลี่ยนสิ่งธรรมดาจากอีสานให้กลายเป็นสิ่งพิเศษ ไม่ว่าจะวัสดุ คน วิถีชีวิต หรือสิ่งธรรมดาบ้านๆ ในสายตาคนอื่น เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้มีคุณค่า ด้วยการใช้ทักษะงานฝีมือ ภูมิปัญญา ความสามารถที่แตกต่างกันของทีมงาน และการร่วมมือร่วมใจของคนต่างวัยในชุมชน เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการทำธุรกิจที่ไม่มุ่งหากำไรเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งหวังที่จะพัฒนาชุมชน สังคม และคนรอบตัวควบคู่กันไป

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพอแล้วดี MARKET” นำเสนอการสร้างสรรค์ธุรกิจภายใต้แนวคิด ความพอดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการออกร้านของเหล่า พอแล้วดี The Creator ทั้ง 6 รุ่น จำนวน 18 แบรนด์/ร้านค้า อาทิ Manit Selected Yano Handicraft Bhukram Kaspy ข้าวศรีแสงดาว เย็นตาโฟตีลังกา เป็นต้น

มีสินค้าต่างๆ มากมายทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ที่ผลิตจากธรรมชาติด้วยกรรมวิธีที่เคารพธรรมชาติ ดีต่อผู้ผลิตรวมถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ ปลอดภัยกับผู้บริโภค และยังมีเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติของไทย ซึ่งกระบวนการผลิตก็เป็นไปแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกันและไม่ทำลายธรรมชาติ ทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนอีกด้วย

ในการมาเยี่ยมชมพอแล้วดี MARKET” ผู้เข้าร่วมงานก็จะมีโอกาสที่จะเรียนรู้ เติมเต็ม และทำหน้าที่สานต่อศาสตร์พระราชาอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของธุรกิจ สังคม และโลกในอนาคตอีกด้วย