ออมสิน ปล่อยสินเชื่อเพื่อคุณ ให้กู้ 3 หมื่น ดอกเบี้ยถูก ไม่ใช้หลักประกัน

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อเพื่อคุณ ให้กู้ 3 หมื่น ดอกเบี้ยถูก ไม่ใช้หลักประกัน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน ระบุว่า ธนาคารออมสิน ได้ออก “สินเชื่อเพื่อคุณ” เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์โควิด-19 วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน (ร้อยละ 15 ต่อปี) ทั้งนี้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน และชำระหนี้นาน 2 ปี โดยสามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2565

สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

2. มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

3. ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน

4. เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  • ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
  • เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน