แนะวิธี แยกทิ้ง ชุดตรวจ ATK ให้ถูกวิธี ลดแพร่กระจายเชื้อโรค

แนะวิธี แยกทิ้ง ชุดตรวจ ATK ให้ถูกวิธี ลดแพร่กระจายเชื้อโรค
แนะวิธี แยกทิ้ง ชุดตรวจ ATK ให้ถูกวิธี ลดแพร่กระจายเชื้อโรค

แนะวิธี แยกทิ้ง ชุดตรวจ ATK ให้ถูกวิธี ลดแพร่กระจายเชื้อโรค

ชุดตรวจ ATK คืออุปกรณ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่พวกเราทุกคนใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และใช้เป็นประจำ เมื่อตรวจแล้วจะทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้โพสต์แนะนำขั้นตอนการทิ้ง ชุดตรวจ ATK ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

แยกขยะเป็น 2 ประเภท

ขยะที่ไม่ปนเปื้อน ขยะที่ไม่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น เอกสารกำกับชุดตรวจ และกล่องบรรจุภัณฑ์ ให้เก็บรวบรวมทิ้งถังขยะทั่วไป ที่มีฝาปิดมิดชิด

ขยะที่ปนเปื้อน ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น ตลับหรือแผ่นทดสอบ หลอดใส่น้ำยา ไม้ Swap ฝาหลอดหยด ถือเป็นขยะที่มีความเสี่ยงสูง ต้องแยกจัดการจากขยะทั่วไป

กรณีในพื้นที่หรือชุมชนมีระบบการเก็บขยะติดเชื้อ 

1. เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน ใส่ถุงขยะ (ถุงแดง) 2 ชั้น โดยถุงชั้นแรก ให้มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฟอกขาว เช่น ไฮเตอร์

จากนั้นซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง แล้วนำไปไว้ยังจุดพักขยะที่จัดไว้เฉพาะ

2. ประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเก็บขยะ และนำขยะติดเชื้อไปกำจัดอย่างถูกต้อง

3. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

กรณีในพื้นที่หรือชุมชน ไม่มีระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อ 

1. เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน ใส่ถุงขยะทั่วไป 2 ชั้น ถุงชั้นแรกที่บรรจุขยะติดเชื้อ ให้ราดด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ น้ำยาฟอกขาวลงในถุงเพื่อทำลายเชื้อ

จากนั้น มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อ แล้วซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง

2. ขยะที่ผ่านการทำลายเชื้อแล้ว ให้ประสานและนำส่ง อปท. ในพื้นที่ เพื่อนำไปกำจัดเป็นขยะทั่วไป

3. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที