เฮ! อุทยานทั่วประเทศเปิดคนไทยเข้าฟรีรับวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ลงนามในประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

โดยประกาศมีใจความว่า “ด้วยวันที่ 14 มกราคม 2560 เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก อันเป็นกำลังสำคัญของชาติ ควรได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หมวด 1 ข้อ 6 ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติในการพิจารณาการรองรับได้ของจำนวนนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน”

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99

 

ที่มา มติชนออนไลน์