ธุรกิจขนส่งเย็น ฉายแววรุ่ง รับพฤติกรรมผู้บริโภค สั่ง อาหารสด-ผักผลไม้ ออนไลน์

ธุรกิจขนส่งเย็น ฉายแววรุ่ง รับพฤติกรรมผู้บริโภค สั่ง อาหารสด-ผักผลไม้ ออนไลน์
ธุรกิจขนส่งเย็น ฉายแววรุ่ง รับพฤติกรรมผู้บริโภค สั่ง อาหารสด-ผักผลไม้ ออนไลน์

ธุรกิจขนส่งเย็น ฉายแววรุ่ง รับพฤติกรรมผู้บริโภค สั่ง อาหารสด-ผักผลไม้ ออนไลน์

ธุรกิจขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ หรือ Cold-chain Logistics ซึ่งเดิมเน้นเจาะกลุ่ม B2B มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในกลุ่ม B2C ในช่วงโควิด-19 โดยได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่ทำให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้ออาหารสดและอาหารแช่เย็นแช่แข็ง ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ในขณะที่ธุรกิจร้านอาหารก็มีการปรับตัว โดยการขยายสู่ช่องทางออนไลน์ และการจัดส่งไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้นเช่นกัน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าในปี 65 ธุรกิจขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิที่เน้นเจาะกลุ่ม B2C จะมีมูลค่าราว 2.9-3.0 พันล้านบาท หรือขยายตัวในกรอบ 15-20% (YoY) ชะลอจากปี 64 ที่คาดว่าจะขยายตัวราว 40-45% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากฐานสูง และปัจจัยเร่งชั่วคราวจากการสิ้นสุดล็อกดาวน์

อย่างไรก็ตาม คาดว่าความต้องการของผู้บริโภคจะยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดการรับรู้ในวงกว้าง และมีความเคยชินมากขึ้น ซึ่งจากผลการสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อสินค้ากลุ่มอาหารสด อาหารปรุงสำเร็จ อาหารแช่เย็นแช่แข็ง ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นอันดับสอง รองจากสินค้ากลุ่มแฟชั่น

ในระยะข้างหน้า ธุรกิจขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ แบบ B2C ยังต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่อาจทำให้การขนส่งสินค้าในบางพื้นที่ต้องหยุดชะงัก

และยังมีแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ผันผวน และปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงทั้งในด้านของจำนวนผู้เล่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และการแข่งขันด้านราคาค่าบริการ จากการรุกตลาดของผู้ประกอบการขนส่งสินค้ารายใหญ่

ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องติดตามประเด็นต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผู้ประกอบการควรมุ่งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เช่น การลดระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า การลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง

นอกจากนี้ ควรเร่งสร้างเครือข่ายผ่านการทำสัญญาระยะยาวกับผู้ประกอบการต่างๆ ที่ใช้บริการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ เช่น ธุรกิจร้านอาหาร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยีในการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Logistics ให้มากขึ้น