ร้อนต้องระวัง! เปิด โรค-ภัย สุขภาพ ที่มักเกิดในช่วงซัมเมอร์

ร้อนต้องระวัง! เปิด โรคภัย สุขภาพ ที่มักเกิดในช่วงซัมเมอร์

เฟซบุ๊ก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยข้อมูลสุขภาพ เตือนโรคและภัยสุขภาพ ที่มากับฤดูร้อนให้ประชาชนได้ระวัง ดังนี้

โรคและภัยสุขภาพ ที่มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในฤดูร้อน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 : โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ แบ่งเป็นโรค ได้แก่

1) โรคอุจจาระร่วง

2) ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย

3) โรคอาหารเป็นพิษ

4) โรคอหิวาตกโรค

5) โรคไวรัสตับอักเสบเอ

กลุ่มที่ 2 : ภัยสุขภาพ ได้แก่

1) การเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน

2) ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน

3) การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำ