เล็งเพิ่มโทษทางแพ่ง แก้ปัญหา ขายหวยเกินราคา มั่นใจ ทำได้ใน 2 เดือน

เล็งเพิ่มโทษทางแพ่ง แก้ปัญหา ขายหวยเกินราคา มั่นใจ ทำได้ใน 2 เดือน

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันนี้ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขาย หรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนด ในสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นครั้งแรก

ซึ่งตนได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่มีความห่วงใยปัญหาดังกล่าว และกำชับให้คณะทำงานเร่งดำเนินการ แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนั้น คณะทำงาน จึงต้องเร่งรัดการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 2 เดือน เพื่อจะสามารถสรุปสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ได้ผลในทางปฏิบัติให้ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2565

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ เปิดเผยต่อว่า ในการประชุมวันนี้ ได้มีการวางกรอบในการทำงานให้เป็นรูปธรรม ในเบื้องต้น ที่ประชุมเสนอว่า ควรมีการปรับปรุงแก้ไขข้อสัญญาที่สำนักงานสลากฯ ทำกับตัวแทนจำหน่ายสลาก โดยให้มีผลทางแพ่งเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้มข้นในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวทางและมาตรการของสำนักงานสลากฯ ในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาระยะสั้น ที่จัดให้มีการจำหน่ายสลากผ่านโครงการ สลาก 80 นั้น ที่ประชุมเห็นว่า ควรเพิ่มบทบาทและบูรณาการหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำการตรวจสอบการจำหน่าย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วย

สำหรับการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า ที่อยู่ระหว่างการเปิดให้ผู้ลงทะเบียนรายเดิม ยืนยันตัวตนและตรวจสอบการขายสลากตามราคา คาดว่า จะสามารถคัดกรองผู้จำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนดได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ในส่วนของการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นั้น ตนเห็นว่า แนวทางนี้เป็นแนวทางที่ดีและควรเร่งดำเนินการ เพราะเป็นวิธีการที่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการซื้อขายสลาก เมื่อถูกรางวัลก็มีระบบแจ้งเตือน โดยเบื้องต้นจะต้องมีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ มีรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีการกำกับควบคุมที่เข้มงวด

นายเสกสกล กล่าวในตอนท้ายว่า จากมาตรการต่างๆ ของสำนักงานสลากฯ ประกอบกับการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการของคณะกรรมการ และอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบการจำหน่ายสลาก รวมถึงการเบิกจ่ายสลาก ของที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ และการเพิ่มความเข้มข้นของกฎระเบียบ เริ่มจากทบทวนการมอบอำนาจรับสลากแทน การใช้เอกสารที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการนำสลากไปจำหน่ายต่อ

ตลอดจนอีกหลายมาตรการ รวมถึงการผลักดันให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพิ่มโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการจำหน่ายสลากเกินราคา รวมถึงกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ ที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบเกี่ยวกับการจำหน่ายสลาก ทำให้มั่นใจว่า จะสามารถแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา บรรเทาความรุนแรงลงได้ภายในเวลา 2 เดือน