ฟรี จัดอบรมออนไลน์ Social Media สำหรับผู้สูงวัย สร้างคอนเทนต์ สร้างรายได้

ฟรี จัดอบรมออนไลน์ Social Media สำหรับผู้สูงวัย สร้างคอนเทนต์ สร้างรายได้

สถิติการใช้สื่อออนไลน์ ในกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้สูงวัยในแต่ละปีมีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก แต่กลับพบว่าผู้สูงวัยส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการใช้ รวมทั้งทักษะต่อยอดสร้าง content หรือเนื้อหาที่สามารถช่วยเพิ่มการเข้าถึง เพื่อสร้างรายได้ทางออนไลน์ในอนาคต

ดร.เพชร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ออกแบบรายวิชาออนไลน์ “Social Media สำหรับผู้สูงวัย” ทาง MUx กล่าวถึงที่มาของการเปิดอบรมออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มพูนทักษะสำหรับผู้สูงวัยหลักสูตรดังกล่าวว่า เป็นหลักสูตรออนไลน์หลักสูตรใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ซึ่งจะเป็นประชากรในกลุ่มที่มีสัดส่วนมากที่สุดของสังคมไทยในอนาคต โดยทักษะทางด้านดิจิทัล มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนในยุคของสังคมแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารเช่นปัจจุบัน ไม่เฉพาะคนรุ่นใหม่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ริเริ่มให้มีการจัดอบรมออนไลน์ รายวิชา “Social Media สำหรับผู้สูงวัย” ที่เน้นการ “ใช้เป็น – สร้าง content ได้”

ดร.เพชร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ออกแบบรายวิชาออนไลน์ “Social Media สำหรับผู้สูงวัย”

ผู้สูงวัยที่เข้ารับการอบรมรายวิชาออนไลน์ “Social Media สำหรับผู้สูงวัย” จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้โซเชียลมีเดีย อาทิ Facebook, Line, Twitter, Instagram, Google Map, YouTube ฯลฯ ให้เกิดประโยชน์ ด้วยความระมัดระวัง รู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม

ซึ่งจะสามารถใช้ต่อยอดเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้สูงวัยได้ต่อไปในอนาคต โดยผู้สูงวัยสามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับ E-Certificate จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด

ดร.เพชร กล่าวอีกว่า ข้อควรระวังสำหรับการใช้สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน ไม่เฉพาะในผู้สูงวัย นอกจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่อาจมาในรูปแบบลิงก์ดาวน์โหลด และข่าวลวง ที่แชร์ส่งต่อกันมาโดยต้องใช้ความระมัดระวังพิจารณาก่อนเชื่อหรือส่งต่อนั้น ยังพบการหลอกเอาข้อมูลในรูปแบบการแอบอ้างเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือต่างๆ ที่ทำให้ผู้ใช้ต้องคอยติดตาม และเฝ้าระวังอยู่เสมอ

“ที่พบบ่อย ได้แก่ ลิงก์ปลอมของธนาคาร และสถาบันทางการเงินต่างๆ ที่มาพร้อมข้อความและตราสัญลักษณ์ที่คล้ายกับของจริง ซึ่งควรตรวจสอบกับธนาคารให้แน่ใจก่อนการทำธุรกรรมออนไลน์” ดร.เพชร กล่าวเตือน

สำหรับหลักสูตรต่อเนื่องที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมออนไลน์ต่อยอดจากรายวิชา “Social Media สำหรับผู้สูงวัย” ได้แก่ รายวิชา “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้” ซึ่งเป็นหลักสูตรออนไลน์ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเช่นกันในโลกยุคดิจิทัล

เพื่อการจัดการข้อมูลข่าวสารที่มากมายมหาศาลทางออนไลน์ในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบสำหรับคนรุ่นใหม่ แต่ยังไม่ค่อยพบว่าออกแบบเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย

นอกจากนี้ ผู้สูงวัยที่ผ่านการอบรมออนไลน์ในรายวิชาพื้นฐาน “Social Media สำหรับผู้สูงวัย” จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล แล้วยังสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์ต่อยอดได้อีกในรายวิชา “พื้นฐานการผลิตสื่อผสมเพื่อการตลาดออนไลน์”

เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต จากการสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในบั้นปลายชีวิตอีกด้วย

ซึ่งหลักสูตรออนไลน์ต่อยอด “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้” และ “พื้นฐานการผลิตสื่อผสมเพื่อการตลาดออนไลน์” เปิดรับสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับ E-Certificate จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อผ่านการอบรมออนไลน์ตามเกณฑ์ที่กำหนดเช่นเดียวกับรายวิชาพื้นฐาน “Social Media สำหรับผู้สูงวัย”

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://mux.mahidol.ac.th