เช็กเลย รถเมล์ 324 สายทั่วกรุง ที่ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิก มีเส้นทางไหนบ้าง

เช็กเลย รถเมล์ 324 สายทั่วกรุง ที่ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิก มีเส้นทางไหนบ้าง
เช็กเลย รถเมล์ 324 สายทั่วกรุง ที่ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิก มีเส้นทางไหนบ้าง

เช็กเลย รถเมล์ 324 สายทั่วกรุง ที่ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิก มีเส้นทางไหนบ้าง

วันที่ 25 ก.พ. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2168 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ยกเลิกเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 324 เส้นทาง

ประกาศดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1950 (พ.ศ. 2552) ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ย. 2552 กําหนดเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสารหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 152 เส้นทาง

และมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2558 ได้กําหนดเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 172 เส้นทาง นั้น

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เส้นทางจํานวน 324 เส้นทางดังกล่าวข้างต้นหมดความจําเป็นสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 (2) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 จึงให้ยกเลิกเส้นทางรถโดยสารประจําทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 324 เส้นทาง ดังต่อไปนี้