ผู้ประกันตน ม.33, 39 ต้องรู้ ส่งเงินสมทบกี่เดือน ถึงใช้สิทธิได้

ผู้ประกันตน ม.33, 39 ต้องรู้ ส่งเงินสมทบกี่เดือน ถึงใช้สิทธิได้
ผู้ประกันตน ม.33, 39 ต้องรู้ ส่งเงินสมทบกี่เดือน ถึงใช้สิทธิได้

ผู้ประกันตน ม.33, 39 ต้องรู้ ส่งเงินสมทบกี่เดือน ถึงใช้สิทธิได้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดข้อมูลการส่งเงินสมทบ โดยระบุว่า ผู้ประกันตนตามแต่ละมาตราจะได้รับสิทธิประกันสังคมไม่เหมือนกัน คือ มาตรา 33 คุ้มครอง 7 กรณี และ มาตรา 39 คุ้มครอง 6 กรณี

เงื่อนไขการคุ้มครอง

  • กรณีเจ็บป่วย

ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน

ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนเจ็บป่วย

  • กรณีคลอดบุตร

ส่งเงินสมทบครบ 5 เดือน

ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนที่คลอดมีสิทธิได้รับค่าคลอดบุตรโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  • กรณีทุพพลภาพ

ส่งเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ

  • กรณีตาย

ส่งเงินสมทบครบ 1 เดือน ภายใน 6 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย

  • กรณีสงเคราะห์บุตร

ส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

  • กรณีชราภาพ

บำเหน็จชราภาพ

– กรณีจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จ เท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตน

– กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับจำนวนเงินสมทบส่วนของผู้ประกันตน + นายจ้าง พร้อมผลประโยชน์ทดแทนตามที่กำหนด

บำนาญชราภาพ

– ได้รับบำนาญชราภาพร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย หากมีการจ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน จะปรับเพิ่มขึ้นให้อีกร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบ ทุก 12 เดือน

  • กรณีว่างงาน (ม.33)

ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนว่างงาน

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือ โทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ประกันตน ม.33, 39 ต้องรู้ ส่งเงินสมทบกี่เดือน ถึงใช้สิทธิได้
ผู้ประกันตน ม.33, 39 ต้องรู้ ส่งเงินสมทบกี่เดือน ถึงใช้สิทธิได้