เปิด 5 โพล ที่ประชาชน ต้องการให้ รัฐ เร่งแก้ ค่าครองชีพ – เยียวยาโควิด ติดท็อป

เปิดโพล สนง.สถิติฯ ประชาชนส่วนใหญ่ ต้องการให้ รัฐ เร่งแก้ปัญหาค่าครองชีพสูง – เยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมตอบรับนโยบาย คุมโควิด กระตุ้น ศก. ฟื้นตัว

เฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผย นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลการสำรวจความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการในปี 2565 มากที่สุด

– กว่าร้อยละ 84 คือ การแก้ปัญหาค่าครองชีพสูง เช่น ควบคุมราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค ลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง และขนส่งมวลชน รองลงมาคือ การจ่ายเงินเยียวยา-ชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

– กว่าร้อยละ 45 แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น แจกชุดตรวจ หน้ากากอนามัย

– กว่าร้อยละ 34 การแก้ปัญหาด้านการเกษตร เช่น ราคาพืชผลตกต่ำ และจัดหาตลาดรองรับผลผลิต

– กว่าร้อยละ 28 การแก้ปัญหาการว่างงาน

– กว่าร้อยละ 63 เห็นด้วยกับนโยบายให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยการปรับตัวและป้องกันตนเองอย่างเข้มข้น โดยให้เหตุผลว่า คนจะมีรายได้ มีงานทำ และเศรษฐกิจดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ ได้แก่

1. การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

2. การประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนัก ป้องกันตนเองจากสถานการณ์โควิด-19 (การใช้ชีวิตวิถีใหม่, การฉีดวัคซีน)

3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

4. เร่งแก้ไข ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้เกิดการจ้างงาน, สร้างอาชีพให้กับประชาชน เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ และเร่งรัดการใช้จ่าย และการลงทุนในหน่วยงานภาครัฐ