รู้ไว้ไม่บ้ง! 4 ธุรกิจพึงระวัง ผลกระทบจาก โควิด-19 ที่ยังส่งผลต่อกำลังซื้อ

รู้ไว้ไม่บ้ง! 4 ธุรกิจพึงระวัง ผลกระทบจาก โควิด-19 ที่ยังส่งผลต่อกำลังซื้อ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้คาดการณ์เศรษฐกิจไทย ปี 2565 โดยประเมินไว้ 2 กรณี คือ

1. กรณีดี Omicron ไม่รุนแรง การเข้าถึงวัคซีนครอบคลุม ท่องเที่ยวเดินหน้าต่อได้ คาดการณ์เศรษฐกิจขยายตัว 3.7%
2. กรณีแย่ Omicron รุนแรง วัคซีนไม่เพียงพอ เข้มงวดการเดินทางระหว่างประเทศ ควบคุมการจัดกิจกรรม คาดการณ์เศรษฐกิจขยายตัว 2.8%
นอกจากนี้ ผลกระทบจากโควิด-19 ยังส่งผลต่อกำลังซื้อ ซึ่งจะกระทบต่อการฟื้นตัวของธุรกิจต่างๆ ที่แตกต่างกัน โดยธุรกิจที่ควรระวัง ในเรื่องของกำลังซื้อของผู้บริโภคในช่วงนี้ มี 4 ธุรกิจ ได้แก่
1. ค้าปลีก ความเปราะบางของกำลังซื้อผู้บริโภค เพราะค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือนที่สูง ประกอบกับความไม่มั่นคงด้านรายได้และการมีงานทำ
2. โรงแรม ยังขึ้นอยู่กับตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ คือ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
3. ที่อยู่อาศัย เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง การตัดสินใจซื้อหรือลงทุนจำเป็นต้องมีความพร้อมในการชำระเงินกู้
4. รถยนต์ เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ในภาวะที่ผู้บริโภครายได้ลดลง