17 ม.ค.นี้ กสอ. เปิดรับคำขอสินเชื่อ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ยื่นขอยังไง คลิก

17 ม.ค.นี้ กสอ. เปิดรับคำขอสินเชื่อ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ยื่นขอยังไง คลิก
17 ม.ค.นี้ กสอ. เปิดรับคำขอสินเชื่อ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ยื่นขอยังไง คลิก

ข่าวดี SMEs ! 17 ม.ค.นี้ กสอ. เปิดรับคำขอสินเชื่อ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ทั้ง 3 โครงการ ยื่นขอยังไง คลิก

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 รายงานข่าว กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เล็งเห็นถึงสถานการณ์ความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 3 โครงการ เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีและลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯ โดยจะสามารถเปิดรับคำขอได้วันที่ 17 มกราคมนี้ ได้แก่

1. สินเชื่อเพิ่มศักยภาพ SME

สำหรับผู้ผลิตให้บริการค้าปลีกหรือค้าส่งในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG (Bio Circular Green) ใน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม/กลุ่มอาหารแปรรูปที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 18 เดือน ดอกเบี้ย 2% ต่อปีตลอดอายุสัญญา

2. สินเชื่อ สร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME

สำหรับผู้ผลิตให้บริการค้าปลีกหรือค้าส่ง เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเงินทุนแก่เอสเอ็มอีที่มีศักยภาพที่เป็นนิติบุคคลและเป็นกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้นำเงินทุนไปใช้ในการปรับปรุง ลงทุนในกิจการ ฟื้นฟู กิจการในปัจจุบัน หรือเริ่มต้นกิจการใหม่ ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

 • กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
 • กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น
 • กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
 • กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
 • กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง
 • กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

โดยมีกรอบวงเงิน 500 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อรายตั้งแต่ 1 แสนบาท และสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

ต้องการเงินก้อนอนุมัติไว ขอสินเชื่อรถแลกเงินไม่โอนเล่มที่ไหนดี?

3. สินเชื่อเพื่อฟื้นฟู SME

เพื่อเป็นเงินทุนช่วยเหลือให้กับลูกค้ากลุ่มเดิมที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ที่มีภาระหนี้เงินต้นวงเงินกู้สินเชื่อระยะยาว (Term Loan) คงเหลืออยู่กับกองทุนได้นำเงินทุนไปใช้ในการปรับปรุง ลงทุน เงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ หรือฟื้นฟูกิจการในปัจจุบันหรือเริ่มต้นกิจการใหม่

โดยผู้รับสินเชื่อต้องเป็นลูกหนี้ในโครงการสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ หรือโครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับเอสเอ็มอี หรือโครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน

โดยมีกรอบวงเงิน 500 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยเมื่อรวมกับภาระหนี้เงินต้นคงเหลือและดอกเบี้ยคงค้างของสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ต้องไม่เกินจากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเดิม ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

วิธีติดต่อขอรับสินเชื่อ

 • เริ่มเปิดรับคำขอ 17 มกราคม 2565
 • ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
 • ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด
 • หรือผ่าน www.thaismefund.com และ www.smebank.co.th โดยขั้นตอนมีดังนี้
 1. ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ thaismefund.com
 2. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติโดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ประจำกรุงเทพฯ/จังหวัด
 3. ยื่นเอกสารฉบับจริงที่สำนักงานกองทุนส่วนกลาง/สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
 4. ธพว. วิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ
 5. ธพว. ทำนิติกรรมสัญญา
 6. ธพว. ควบคุมการใช้วงเงินสินเชื่อและเบิกจ่ายเงินกู้