กสอ.ติวเข้มกลยุทธ์นำเสนอแผนธุรกิจผ่านเวที เข้าหาแหล่งเงินทุน

กสอ. ติวเข้มกลยุทธ์นำเสนอแผนธุรกิจผ่านเวที เข้าหาแหล่งเงินทุนเสริมความแข็งแกร่งผู้ประกอบการไทย
กสอ. ติวเข้มกลยุทธ์นำเสนอแผนธุรกิจผ่านเวที เข้าหาแหล่งเงินทุนเสริมความแข็งแกร่งผู้ประกอบการไทย

กสอ. ติวเข้มกลยุทธ์นำเสนอแผนธุรกิจผ่านเวที เข้าหาแหล่งเงินทุนเสริมความแข็งแกร่งผู้ประกอบการไทย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ ดีพร้อม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อหาแหล่งเงินทุน (Business Pitching Presentation) ภายใต้กิจกรรมการเชื่อมโยงการตลาดสู่เชิงพาณิชย์ เป็นอีกหนึ่งโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพ ทักษะความสามารถด้านการนำเสนอแผนธุรกิจ เพื่อก้าวเข้าสู่เวที Pitching หรือ Business Pitching Presentation อันเป็นหัวใจสำคัญของการเข้าหาแหล่งเงินทุนและความร่วมมือด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะที่ผู้ประกอบการที่สามารถนำเสนอแผนธุรกิจได้ดี ก็จะช่วยทำให้ธุรกิจได้รับการสนับสนุนจากผู้พิจารณาแผนธุรกิจ เช่น จากสถาบันการเงิน นักลงทุน และจากแหล่งอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อหาแหล่งเงินทุน (Business Pitching Presentation) ภายใต้กิจกรรมการเชื่อมโยงการตลาดสู่เชิงพาณิชย์” มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงนักลงทุนกับผู้ประกอบการเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูป

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจ โดยที่ผ่านมาโครงการได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการโดยการเชิญวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิในการแนะนำการพัฒนาศักยภาพในการหาแหล่งเงินทุน

โดยการจัดทำการสอนแบบออนไลน์และมีการแนะนำทั้งกิจการแบบรายกลุ่มและแบบรายกิจการให้กับผู้ประกอบการหรือ Clinic Pitch กับผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาอาชีพเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร สามารถสร้างสรรค์พัฒนาการนำเสนอผลงาน แผนธุรกิจ (Business Model) มีศักยภาพและเข้าสู่ภาคธุรกิจ

รวมถึงแหล่งเงินทุนและความร่วมมือด้านอื่นๆ พร้อมทั้งสร้างโอกาสเข้าถึงตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพและแหล่งเงินทุน ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สามารถแข่งขันในระดับเวทีการค้าโลกได้อย่างมีศักยภาพและยั่งยืนต่อไป

ผมขอให้ผู้ประกอบการทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักธุรกิจและนักลงทุนในลำดับต่อไป

กสอ. ติวเข้มกลยุทธ์นำเสนอแผนธุรกิจผ่านเวที เข้าหาแหล่งเงินทุนเสริมความแข็งแกร่งผู้ประกอบการไทย
กสอ. ติวเข้มกลยุทธ์นำเสนอแผนธุรกิจผ่านเวที เข้าหาแหล่งเงินทุนเสริมความแข็งแกร่งผู้ประกอบการไทย

นางสาวอริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อหาแหล่งเงินทุน เปิดเผยว่า “โครงการครั้งนี้ต้องการที่จะเข้าไปในภาคเกษตร และต้องการทำให้ภาคเกษตรนั้นเปิดกว้าง เพราะภาคเกษตรส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการตลาดทำยังไงให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือทางการตลาดได้ และรู้จักแนวทางที่จะนำผลผลิตหรือธุรกิจของตนเองไปต่อยอด หรือหาแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้

ภายหลังจากจบโครงการครั้งนี้ผู้ประกอบการที่อยู่ในโครงการนี้ จะได้พบกับอาจารย์ที่มาถ่ายทอดความรู้ในหลากหลายด้าน ได้แก่ บัญชี โลจิสติกส์ ด้านการเงิน การสร้างแบรนด์ ฯลฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยากให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้จากงานนี้ไปต่อยอดองค์ความรู้ ในวันนี้ 12 ท่านที่ได้เข้าร่วมนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching)

อยากให้ทุกท่านต่อยอดโดยการนำธุรกิจของตนเองไปจับคู่กับธุรกิจอื่นๆ ที่สอดคล้องกัน สามารถเจรจาธุรกิจร่วมกันได้จริงๆ นี่คือ วัตถุประสงค์หลักของโครงการ และในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้จับคู่กับธุรกิจด้วยกัน ทางโครงการอยากให้มีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้มากขึ้นต่อไป

โดยการเข้าร่วมโครงการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ แบบที่ 1 เป็นลักษณะการต่อยอดการเข้าไปช่วยบริษัท จะมีการพูดคุยเบื้องต้นว่าบริษัทที่เข้าร่วมนั้นมีความพร้อมทางด้านการเงินย้อนหลังไป 3 ปี เป็นอย่างไร เพื่อทราบแนวทางในการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างถูกต้อง

และแบบที่ 2 จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้เบื้องต้น เพราะว่าธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของปลายน้ำก็ต้องมาหาวิธีที่จะไปเป็นต้นน้ำว่าจะต้องทำอย่างไร หน่วยงานจะช่วยส่งเสริม โดยการหาช่องทางการตลาด เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น”