รัชกาลที่ 9 พระราชทานอาชีพ เลี้ยงโคนม อ.ส.ค. พร้อมสืบสานสู่ความยั่งยืน

รัชกาลที่ 9 พระราชทานอาชีพ เลี้ยงโคนม อ.ส.ค. พร้อมสืบสานสู่ความยั่งยืน
รัชกาลที่ 9 พระราชทานอาชีพ เลี้ยงโคนม อ.ส.ค. พร้อมสืบสานสู่ความยั่งยืน

รัชกาลที่ 9 พระราชทานอาชีพ เลี้ยงโคนม อ.ส.ค. พร้อมสืบสานสู่ความยั่งยืน

ปัจจุบัน เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ มีอายุค่อนข้างมากและก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพลดลง ขณะที่เยาวชนรุ่นใหม่และบุตรหลานเกษตรกรได้ให้ความสนใจเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและบันเทิงเพิ่มมากขึ้น และการสานต่ออาชีพเกษตรกรรมจากบรรพบุรุษมีแนวโน้มลดลง ซึ่งการเลี้ยงโคนมก็เป็นหนึ่งอาชีพที่กำลังเผชิญปัญหาดังกล่าวเช่นกัน

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะองค์กรหลักที่มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนมของไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 59 ปี ได้กำหนดแนวทางพัฒนาและสืบสานอาชีพการเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นและมีความมั่นคงยั่งยืนสืบไป

สำหรับแนวทางพัฒนาและสืบสานอาชีพการเลี้ยงโคนม ทาง อ.ส.ค. ระบุไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทยมาตั้งแต่ปี 2505 โดย อ.ส.ค. ได้สานต่อการพัฒนาอาชีพนี้พร้อมร่วมส่งเสริมพัฒนาวงการโคนม และอุตสาหกรรมนมไทย มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้มีการวางแนวทางพัฒนาเพื่อสืบสานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างมั่นคง สามารถพึ่งตนเองและอยู่ได้อย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งภารกิจสำคัญภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 4.0 ของ อ.ส.ค. ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560-2564)

“แผนเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายกิจการโคนม จะมุ่งสร้างนักส่งเสริมมืออาชีพหรือสมาร์ทออฟฟิศเซอร์ (Smart Officer) รวมไม่น้อยกว่า 60 คน ให้มีความเป็นเลิศ และสามารถปฏิบัติงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีศักยภาพในการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการฟาร์มสมัยใหม่แก่ผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่า 5% ขณะเดียวกัน เร่งฟื้นฟูโครงการนักเรียนฟาร์ม รุ่นละ 10-20 คน เพื่อต่อยอดและพัฒนานักส่งเสริมการเลี้ยงโคนมช่วยถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เพื่อทดแทนนักส่งเสริมรุ่นเก่าซึ่งมีอายุสูงขึ้น พร้อมสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่และพัฒนาศักยภาพผู้จัดการฟาร์มโคนมด้วย” ผู้บริหาร อ.ส.ค. ระบุ

 

เผยแพร่ครั้งแรก 28 กันยายน พ.ศ. 2560