ธอส. คว้ารางวัล องค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทรางวัลเกียรติคุณ

ธอส. คว้ารางวัล องค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทรางวัลเกียรติคุณ ในกลุ่มองค์กรรัฐวิสาหกิจประจำปี 2564

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (5 ตุลาคม 2564) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทรางวัลเกียรติคุณ ในกลุ่มองค์กรรัฐวิสาหกิจประจำปี 2564

ซึ่งเป็นรางวัลนวัตกรรมอันทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย ที่มอบให้กับองค์กรที่มีการบริหารจัดการโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าทั้งในเชิงธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

โดยรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Awards) จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน สำหรับรางวัลด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทรางวัลเกียรติคุณ ในกลุ่มองค์กรรัฐวิสาหกิจนั้น ธอส. เป็นรัฐวิสาหกิจ แห่งแรกที่ได้รับรางวัลนี้

สำหรับรางวัลที่ ธอส. ได้รับในครั้งนี้ เกิดจากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานทั้งองค์กรที่ร่วมกันคิด ร่วมกันปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง

โดยประยุกต์เกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ต่อยอดสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) รวมถึงการนำกรอบการประเมินศักยภาพนวัตกรรมองค์กรของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ที่บูรณาการร่วมกับเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการของรัฐวิสาหกิจ (Core Business Enablers) มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมภายในองค์กร มุ่งสู่วิสัยทัศน์เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อเป็น ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน

สำหรับการจัดการด้านนวัตกรรมของ ธอส. เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบใน 3 Level ครอบคลุม 8 มิติ ตั้งแต่ 

(1) Strategy Level ประกอบด้วยมิติด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม ที่เชื่อมโยงนโยบายการจัดการความรู้และนโยบายส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมสู่การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ และแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร และมิติด้านการมุ่งเน้นธุรกิจ โดยวางแผนการตลาดด้วยข้อมูลเชิงลึกจากการรับฟังเสียงลูกค้าตาม Customer Lifecycle โดยรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปพัฒนาและนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ บริการและกระบวนการที่ตอบโจทย์ลูกค้า   

(2) Infrastructure Level ประกอบด้วย มิติด้านบุคลากร มิติด้านองค์ความรู้ มิติด้านวัฒนธรรม ซึ่ง ธอส. บูรณาการโดยส่งเสริมให้บุคลากรมีองค์ความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมปลูกฝังให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าเปลี่ยนแปลง จนฝังอยู่ในการปฏิบัติงานประจำวันของผู้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร

เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมของ ธอส. คือ Innovative Thoughts สร้างสรรค์สิ่งใหม่ และ (En)Courage to Change กล้าเปลี่ยนแปลง และมิติด้านทรัพยากร ธอส. จัดสรรทรัพยากรทั้งบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี และเวลา เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึง

(3) Operation Level ประกอบด้วย มิติด้านกระบวนการ ธอส. เชื่อว่า Good Result comes from Good Process หรือ ผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นได้จากกระบวนการที่ดี จึงพัฒนากระบวนการสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดการความรู้และความคิดสร้างสรรค์

รวมถึงการบริหารจัดการเครือข่ายพันธมิตร เช่น โครงการ Fast Track กับกลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพสูง (Developer) เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวให้กับลูกค้ารายย่อยที่ซื้อที่อยู่อาศัยกับ Developer

ด้วยกระบวนการบริหารจัดการองค์กรนวัตกรรมที่ดี ส่งผลให้มิติด้านผลลัพธ์ ซึ่ง ธอส. สามารถยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันอย่างก้าวกระโดด เห็นได้จากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เช่น สลากออมทรัพย์ ธอส. ที่แตกต่างจากคู่แข่ง และการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ ทำให้ผู้มีรายได้น้อยจ่ายค่าผ่อนบ้านได้เท่ากับค่าเช่าบ้าน

นวัตกรรมบริการด้วย Mobile Application “GHB ALL” เพื่อปิด Pain Point ของลูกค้าที่ต้องเดินทางมาทำธุรกรรมที่หน้าเคาน์เตอร์สาขาของ ธอส. และ นวัตกรรมกระบวนการ ด้วยการนำ Digital Dashboard มาแก้ Pain Point และแก้ Flow งานสินเชื่อระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่นำไปสู่การอนุมัติสินเชื่อที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

รวมทั้ง ธอสมี Innovation Value ที่สูงกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ธอส. ได้รับนี้ตอกย้ำว่า ธอส. เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมโดยแท้จริง เพื่อเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน