บสย. มั่นใจก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 อย่างยั่งยืน พร้อมพา SMEs พลิกฟื้นวิกฤต 

บสย. มั่นใจก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 อย่างยั่งยืน พร้อมพา SMEs พลิกฟื้นวิกฤต 
บสย. มั่นใจก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 อย่างยั่งยืน พร้อมพา SMEs พลิกฟื้นวิกฤต 

บสย. มั่นใจก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 อย่างยั่งยืน พร้อมพา SMEs พลิกฟื้นวิกฤต 

วันที่ 30 ก.ย. 2564 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวในกิจกรรม “TCG Stakeholders Day : ความเห็นของท่านสำคัญกับ บสย.” ว่า สถานการณ์โควิด-19 นำไปสู่ความท้าทายใหม่ไม่เว้นแม้แต่ บสย. จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งปรับกระบวนการทำงานและวิธีคิดใหม่ เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง สู่ New Normal 

บสย. มั่นใจก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 อย่างยั่งยืน พร้อมพา SMEs พลิกฟื้นวิกฤต 
บสย. มั่นใจก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 อย่างยั่งยืน พร้อมพา SMEs พลิกฟื้นวิกฤต

โดย บสย. ได้วางยุทธศาสตร์สนับสนุนแผนการดำเนินงานในปี 2564-2569 ด้วยการก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ตามแนวทางแห่งความยั่งยืน ทั้งด้านการบริการ ด้านแหล่งเงินทุนและธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ การสร้างรายได้เพิ่ม ขยายฐานสินเชื่อสู่ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มต่างๆ และรายย่อยมากขึ้น

นอกจากนี้ ในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปี 2564-2569 บสย.ยังได้กำหนดแผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตอบสนองต่อความคาดหวัง ระหว่าง บสย. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยดำเนินโครงการต่างๆ รวม 5 โครงการ ได้แก่

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ 2. โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงาน บสย. คอลเซ็นเตอร์ 02-890-9999 3. โครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center 4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการ บสย. 5. โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบงานเพื่อรองรับธุรกรรมหลัก บสย.  

บสย. มั่นใจก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 อย่างยั่งยืน พร้อมพา SMEs พลิกฟื้นวิกฤต 
บสย. มั่นใจก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 อย่างยั่งยืน พร้อมพา SMEs พลิกฟื้นวิกฤต

ในการประชุมครั้งนี้ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชี้ชัดว่า บทบาทและผลงาน บสย. เป็นที่ประจักษ์ โดยขอให้ บสย. เป็นแกนหลักในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู พัฒนา และส่งเสริมความรู้ให้คำปรึกษาทางการเงิน แก่ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ครบวงจร

ซึ่ง บสย. จะนำข้อเสนอแนะนี้ไปดำเนินการปรับใช้ และพิจารณาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อยอดความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs มั่นใจ บสย. ช่วย SMEs พลิกฟื้นวิกฤต ผ่านกลไกค้ำประกันสินเชื่อ ให้ความรู้ทางการเงิน และการขยายกลุ่มเป้าหมายการเข้าถึงสินเชื่อ ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 อย่างยั่งยืน