ผลโพล พบ แยกกินอาหาร เป็นพฤติกรรมป้องกันโควิดในบ้าน ที่ทำได้น้อยที่สุด

ผลโพล พบ แยกกินอาหาร เป็นพฤติกรรมป้องกันโควิดในบ้าน ที่ทำได้น้อยที่สุด
ผลโพล พบ แยกกินอาหาร เป็นพฤติกรรมป้องกันโควิดในบ้าน ที่ทำได้น้อยที่สุด

ผลโพล พบ แยกกินอาหาร เป็นพฤติกรรมป้องกันโควิดในบ้าน ที่ทำได้น้อยที่สุด

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2564 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากผลการสำรวจอนามัยโพล ประเด็น “ความกังวลและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ในบ้าน” ล่าสุด

พบว่า พฤติกรรมในการป้องกันโรคโควิด-19 ในบ้านที่ประชาชนทำได้มากที่สุดคือ การใช้อุปกรณ์ส่วนตัวแยกกับผู้อื่น ร้อยละ 48.6 รองลงมาคือ ทำความสะอาดอุปกรณ์หรือบริเวณที่จับร่วมกันบ่อยๆ ร้อยละ 44.7 แยกห้องนอน ร้อยละ 40.8 สวมหน้ากากตลอดเวลาในบ้าน (ยกเว้นตอนกินอาหาร ดื่มน้ำ อาบน้ำ) ร้อยละ 33.1 ส่วนพฤติกรรม ที่ทำได้น้อยที่สุด คือ แยกกินอาหาร ร้อยละ 30.9 ดังนั้น จึงต้องเน้นย้ำให้มีการป้องกันโรคในบ้านเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีประชาชน ร้อยละ 64.4 ยังมีความกังวลว่าคนในครอบครัวที่ทำงานนอกบ้านจะนำเชื้อเข้ามาแพร่ในบ้าน

นอกจากนี้ ประชาชนเห็นด้วยกับพฤติกรรมสวมหน้ากากในบ้านขณะพูดคุย ร้อยละ 53.8 สวมเมื่อทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ดูทีวี ร้อยละ 44.6 และสวมหน้ากากตลอดเวลา ยกเว้นตอนกินอาหาร ดื่มน้ำ อาบน้ำ ร้อยละ 40.5 และเมื่อสอบถามความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากในบ้านลดโรคทั่วไทยเป็นเวลา 14 วัน พบว่า ประชาชน ร้อยละ 84.2 มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม