เช็กเลย 3 ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด เดือน ก.ค.64

เช็กเลย 3 ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด เดือน ก.ค.64
เช็กเลย 3 ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด เดือน ก.ค.64

เช็กเลย 3 ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด เดือน ก.ค.64

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2564 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนกรกฎาคม 2564

– จำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่ มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศในเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 5,661 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 13,543.18 ล้านบาท

– ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 593 ราย คิดเป็น 10% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 240 ราย คิดเป็น 4% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง คนโดยสาร จำนวน 231 ราย คิดเป็น 4% ตามลำดับ

– ธุรกิจจัดตั้งใหม่แบ่งตามช่วงทุน โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศมากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท มีจำนวน 4,307 ราย คิดเป็น 76.08% รองลงมาช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท จำนวน 1,272 ราย คิดเป็น 22.47% ลำดับถัดไป คือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท มีจำนวน 73 ราย คิดเป็น 1.29% และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 9 ราย คิดเป็น 0.16% ตามลำดับ   

ธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนกรกฎาคม 2564

– จำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 มีจำนวน 1,140 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 4,152.42 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเลิกกิจการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

– ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 97 ราย คิดเป็น 9% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 65 ราย คิดเป็น 6% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 35 ราย คิดเป็น 3% ตามลำดับ

– ธุรกิจเลิกประกอบกิจการแบ่งตามช่วงทุน โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจเลิกประกอบกิจการทั่วประเทศ มากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 781 ราย คิดเป็น 68.51% รองลงมาช่วงทุนมากกว่า 1- 5 ล้านบาท จำนวน 290 ราย คิดเป็น 25.44% ลำดับถัดไป คือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท จำนวน 63 ราย คิดเป็น 5.53% และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท มีจำนวน 6 ราย คิดเป็น 0.53% ตามลำดับ

ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ ณ เดือนกรกฎาคม 2564

– ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 ก.ค. 64) ธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 807,283 ราย มูลค่าทุน 19.66 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 197,348 ราย คิดเป็น 24.45% บริษัทจำกัด จำนวน 608,629 ราย คิดเป็น 75.39% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,306 ราย คิดเป็น 0.16% ตามลำดับ

– ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่แบ่งตามช่วงทุน ธุรกิจส่วนใหญ่มีช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 479,416 ราย คิดเป็น 59.39% รวมมูลค่าทุน 0.42 ล้านล้านบาท คิดเป็น 2.14% รองลงมา คือ ช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท จำนวน 237,664 ราย คิดเป็น 29.44% รวมมูลค่าทุน 0.80 ล้านล้านบาท คิดเป็น 4.04% ช่วงถัดไปคือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท จำนวน 73,807 ราย คิดเป็น 9.14% รวมมูลค่าทุน 2.01 ล้านล้านบาท คิดเป็น 10.24%  และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 16,396 ราย คิดเป็น 2.03% รวมมูลค่าทุน 16.43 ล้านล้านบาท คิดเป็น 83.57% ตามลำดับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า