ปนัดดา’มอบ’ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย’ ปลื้มนั่งรมช.ศธ.สืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลตำบลเชิงดอย วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ‘ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ประจำปี 2559’ โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธาน มีผู้สูงวัยที่จบหลักสูตรปริญญาชีวิต บัญฑิตปัจฉิมวัย ประจำปี 2559 จำนวน 350 คน เข้ารับใบประกาศนียบัตร โดยมีอายุรวมกันกว่า 22,734 ปี โดยมี พระราชโพธิวรคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง และเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นาย เฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมว่า โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เป็นสถานที่ให้ผู้สูงอายุได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ และมาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันภายใต้วิสัยทัศน์ ‘ถ่ายทอดภูมิปัญญา ศึกษาเทคโนโลยี แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ’ ซึ่งการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปี 2559 นี้ เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ

สำหรับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 มีหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศได้มาเรียนรู้และศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก โดยได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบระดับประเทศ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะพระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด ที่ให้สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปี 2559 จำนวน ทั้งสิ้น 350 คนแบ่งเป็นชาย 86 คน หญิง 264 คน ปีที่ 1 จำนวน 115 คน ปีที่ 2 จำนวน 48 คน ปีที่ 3 จำนวน 187 คน มีอายุรวมกัน 22,734 ปี นักเรียนที่มีอายุมากที่สุด คือ นางจันทร์ฟอง สุขสำราญ อายุ 93 ปี

ม.ล.ปนัดดา กล่าวแสดงความชื่นชมผู้สูงวัยที่จบหลักสูตร ได้รักษาความดีต่างๆ ที่เป็นต้นแบบที่ดีแก่คนรุ่นหลังสืบไป รวมทั้งชื่นชมผู้บริหารเทศบาลตำบลเชิงดอยที่เห็นความสำคัญเรื่องนี้ โดยได้น้อมนำอัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่คณะบุคคลผู้เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2531 ว่า การที่คนสมัยใหม่บอกว่า คนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริง แล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าก็มีสิทธิ์ แต่ถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้ว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าไม่ควรจะมี ด้วยเหตุว่า คนรุ่นเก่านี้เองที่ทำให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาได้ มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาได้ ซึ่งสะท้อนได้ว่าคนรุ่นเก่ามีความสำคัญเพียงใด

2-107

ต่อมาม.ล.ปนัดดาตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงทิศทางการปฏิบัติราชการในหน้าที่ทางการบริหารใหม่ ภายหลังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่า จะได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถดั่งเช่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาตลอด 37 ปี โดยเฉพาะโครงการเยี่ยมเยียนและการบรรยายเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ณ สถานศึกษาต่างๆ ในทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาเรียนรู้ ‘สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท’ การร่วมกันหวงแหนดำรงรักษาแผ่นดินไทยสนองคุณบรรพชน หลักการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเอกลักษณ์ของชาติ ที่นายกรัฐมนตรีอยากแลเห็นกรอบความคิดประการนี้ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว อันจะก่อให้เกิดความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ ตามที่ตนได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รับราชการที่กระทรวงมหาดไทย กระทั่งได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดเชียงใหม่ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อยากให้สังคมได้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันว่า ความรักสมัครสมานและความพอเพียงในชีวิตตามพระราชดำรัสคำสอนของในหลวง ถือเป็นเข็มทิศชีวิตที่จะนำพาลูกหลานเยาวชนไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ มีความแม่นยำทางหลักวิชาการ มีความแตกฉานในการต่างประเทศและการทูต เป็นคนดีและมีความรู้ความสามารถในกาดำเนินชีวิต ไม่ทุจริตหรือเอารัดเอาเปรียบใครผู้ใด ซึ่งจะพยายามทำหน้าที่ดังกล่าวร่วมกับครูอาจารย์และลูกหลานเยาวชน พร้อมไปกับงานนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี

“ผมมีความภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจให้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือเป็นกระทรวงหลัก มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและเก่าแก่ของชาติ ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งในสมัยนั้นมีชื่อว่า ‘กระทรวงธรรมการ’ “ม.ล.ปนัดดากล่าว

 

 

 

ที่มา มติชน