ธ.ก.ส. แจง มาตรการพักชำระหนี้ ให้กับเกษตรกร-บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

ธ.ก.ส. แจง มาตรการพักชำระหนี้ต้นเงิน-ดอกเบี้ย ให้กับเกษตรกร-บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

ธ.ก.ส. แจงมาตรการพักชำระหนี้ต้นเงิน 1 ปีตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงงวดมีนาคม 2565 และพักชําระดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถึงกําหนดเป็นระยะเวลา 2 เดือน นับจากงวดชําระเดิม ตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 ตามความสมัครใจ ให้กับเกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19

โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิ์กว่า 3.58 ล้านราย ต้นเงินกู้กว่า 1.05 ล้านล้านบาท พร้อมเร่งให้ผู้ที่สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ผ่าน LINE Official : BAAC Family เว็บไซต์ www.baac.or.th และ Call Center 02 555 0555 และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 15 ธ.ค.นี้

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต รวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก และยังมีแนวโน้มแพร่ระบาดต่อเนื่องอีกระยะหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังและและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มอบนโยบายให้สถาบันการเงินเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

โดยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนปรนการชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้ หรือการเลื่อนงวดชำระต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ลูกค้า ซึ่ง ธ.ก.ส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ได้ดำเนินโครงการพักชำระหนี้ภายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความสมัครใจ (พักหนี้โควิดภาคสมัครใจ) ให้กับลูกค้าที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้หรือดอกเบี้ยคงเป็นหนี้ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และไม่มีสถานะเป็นหนี้ค้าง (NPLs)

เพื่อเป็นการผ่อนคลายความกังวลใจและลดภาระการชำระหนี้ให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นการชั่วคราว ให้สามารถนำเงินที่จะต้องชำระหนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือใช้เสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจในช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูง โดยมีจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 3,585,296 ราย ต้นเงินกว่า 1,051,546 ล้านบาท

สำหรับลูกค้าที่ได้รับประโยชน์ตามมาตรการดังกล่าวแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

นายธนารัตน์ กล่าวอีกว่า มาตรการดังกล่าวในขณะนี้มีลูกค้า ธ.ก.ส. ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้ว 194,728 ราย แบ่งเป็นลูกค้ารายบุคคลจำนวน 187,792 ราย และลูกค้าประเภทสถาบันและนิติบุคคลจำนวน 6,936 แห่ง โดยลูกค้าที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินได้ผ่านช่องทาง LINE Official : BAAC Family เว็บไซต์ https://www.baac.or.th  และ Call Center 02 555 0555 หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564