วว. ผุดบริการ ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค

วว. ผุดบริการ ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ส่งเสริมผู้ประกอบการด้วย วทน.

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนรูปแบบการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก  

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.

ในฐานะหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของประเทศ วว. ได้นำองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เข้าไปช่วยแก้ปัญหา สร้างโอกาส เพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อแก้ปัญหาว่างงาน บริการทดสอบและปรับปรุงระบบห้องความดันลบ

บริการทดสอบหน้ากากอนามัย สร้างต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการ PPE ใช้แล้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และขยะปลอดเชื้ออื่นๆ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ให้การสนับสนุนน้ำอิเล็กทรอไลต์สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งการอบรมอาชีพและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ วทน. ซึ่งพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลัก เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ครอบครัวในระยะยาว เป็นต้น

นอกจากนี้ ภารกิจให้บริการด้าน วทน. เพื่อตรวจวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ซึ่งปัจจุบัน วงการแพทย์นำมาเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังไม่มีอาการ

โดย วว. มีความเชี่ยวชาญและให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางมาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia : THP) และด้วยมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 สามารถทดสอบได้ทั้งผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรแบบผงบด (Crude) และสารสกัดฟ้าทะลายโจรแบบผง (Extract) โดย วว. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี  

ได้แก่ การแตกกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก การตรวจเอกลักษณ์โดย TLC ปริมาณความชื้นและสารระเหยหลังอบแห้ง ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) โดยวิธี HPLC ปริมาณ Total lactone    

นอกจากนี้ ยังให้บริการทดสอบการปนเปื้อนโลหะในผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม สารหนู   ทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และยาฆ่าแมลง และทดสอบปริมาณการตกค้างของตัวทำละลายที่ใช้สกัด สารที่ละลายในน้ำ/แอลกอฮอล์ ในตัวอย่างสารสกัดฟ้าทะลายโจรแบบผง

“…ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากฟ้าทะลายโจร วว. ให้บริการในรูปแบบ One stop service พร้อมทั้งบูรณาการดำเนินงานโดยความเชี่ยวชาญของ 3 หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์”

ทำให้ผลการวิเคราะห์ทดสอบของ วว. มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ นอกจากนั้น ค่าบริการในการตรวจวิเคราะห์อยู่ในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนการผลิตไม่สูง อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบได้มาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป วว. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของผู้ประกอบการไทย และนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและจัดระเบียบองค์ความรู้แล้ว เข้าไปตอบโจทย์ ช่วยแก้ปัญหา เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. โทร. 02-323-1672-80 โทรสาร 02-323-9165 E-mail : [email protected]